Trwa ładowanie...
d3el6vs

CENTRUM KLIMA S.A. - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (umowa sprzedaży zabudowanej nieruchom...

CENTRUM KLIMA S.A. - Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Piastowie oraz rzeczy ruchomych znajdujących się na tej nieruchomości) oraz zbycie znaczących aktywów Spółki (38/2010)

Share
d3el6vs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy (umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Piastowie oraz rzeczy ruchomych znajdujących się na tej nieruchomości) oraz zbycie znaczących aktywów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej informacji, iż w dniu wczorajszym (27.12.2010) Spółka w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 1 lipca 2010 roku (o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2010 oraz raporcie bieżącym nr 37/2010) zawarła ze spółką "MULTIDEKOR" G. Podogrocki, T. Podogrocki spółka jawna z siedzibą w Regułach, (dalej "Kupujący") umowę sprzedaży (dalej "Umowa") nieruchomości składającej się z zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 276/1 (dwieście siedemdziesiąt sześć łamane przez jeden), o obszarze 9.969 m2 (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w Piastowie, przy ulicy Noakowskiego nr 4, (dalej "Nieruchomość") oraz znajdujących się na terenie Nieruchomości rzeczy ruchomych, szczegółowo wymienionych w załączniku do Umowy (dalej "Ruchomości").Na Nieruchomość składają się: grunt, budynek
administracyjny, budynek portierni, budynek produkcyjny (stolarnia), hala magazynowa o konstrukcji stalowej, hala magazynowa (rozbudowana), aneks socjalno-biurowy, magazyn profili, hala magazynowo-produkcyjna z wiatą, zbiorniki na wody opadowe oraz parkingi.Na podstawie Umowy Spółka sprzedała Kupującemu w stanie wolnym od wszelkich obciążeń Nieruchomość oraz Ruchomości za cenę 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) złotych netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług, czyli łącznie za cenę 12.688.000 (dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych brutto (przy uwzględnieniu podatku VAT w kwocie 22%).Zbycie znaczących aktywów (Nieruchomości i Ruchomości) nastąpiło w dniu zawarcia Umowy.Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów (Nieruchomości i Ruchomości) w księgach rachunkowych Spółki na dzień zawarcia Umowy wynosiła 8.685 tysięcy złotych.Strony ustaliły łączną cenę netto za poszczególne wymienione powyżej elementyNieruchomości na łączną kwotę 10.200.000 złotych netto oraz
cenę Ruchomości na łączną kwotę 200.000 złotych netto.Strony ustaliły, że cena sprzedaży Nieruchomości i Ruchomości zostanie uiszczonaw następujący sposób:- 1.000.000 (jeden milion) złotych netto, a więc 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych brutto została uiszczone w dniu zawarcia Umowy (Strony zaliczyły na poczet tej części ceny kwotę zadatku uiszczonego już przez Kupującego na podstawie w/w umowy przedwstępnej z 1 lipca 2010),- 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych netto, a więc 11.468.000 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych brutto zostanie uiszczone po zawarciu Umowy, w tym kwota 2.628.000 (dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych brutto ze środków własnych Kupującego w terminie do 17 stycznia 2011 roku oraz kwota 8.840.000 (osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy) złotych brutto ze środków pochodzących z kredytu bankowego w terminie do dnia 20 stycznia 2011 roku.Na zabezpieczenie zapłaty reszty ceny Kupujący
ustanowił hipotekę umowną zwykłą w kwocie 11.468.000 złotych na Nieruchomości na rzecz Spółki.Strony postanowiły, iż wydanie Kupującemu Nieruchomości oraz Ruchomości w posiadanie samoistne następuje z chwilą podpisania Umowy (w związku z faktem, iż Nieruchomości i Ruchomości znajdowały się w posiadaniu zależnym Kupującego od dnia 19 października 2010 roku na podstawie zawartej między stronami Umowy w dniu 1 września 2010 roku umowy najmu Nieruchomości i Ruchomości).W Umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie została zwarta ani pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Aktywa zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Nie występują powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę a Kupującym iosobami zarządzającymi Kupującym.Umowa nie została zawarta z podmiotem
powiązanym Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTRUM KLIMA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-850 | | Wieruchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sochaczewska | | 144 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 250 50 50 | | (22) 250 50 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs