Trwa ładowanie...
d2jubch

CFI HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014

CFI HOLDING S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d2jubch
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 237,5 2 068,10 1 011,5 491,1
Koszt własny sprzedaży 3 988,1 2 829,50 952,0 671,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 915,9 -2 989,60 2 128,3 -709,9
Zysk (strata) brutto 7 202,0 -2 249,10 1 719,1 -534,1
Zysk (strata) netto 7 290,9 -2 249,10 1 740,4 -534,1
Liczba udziałów/akcji w sztukach 1 342 800,0 463 029,4 1 342 800,0 463 029,4
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 5,43 -4,86 1,30 -1,15
Aktywa trwałe 823 420,2 13 045,90 193 186,8 3145,7
Aktywa obrotowe 18 003,8 6 024,00 4 224,0 1452,5
Kapitał własny 18 791,4 1 605,80 4 408,7 387,2
Zobowiązania długoterminowe 808 474,5 8 507,90 189 680,3 2051,5
Zobowiązania krótkoterminowe 8 578,7 7 975,50 2012,7 1923,1
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 13,99 3,47 3,28 0,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 203,97 -731,7 48,69 -173,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 22,76 943,1 5,43 224
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 185,31 -171,1 -44,23 -40,6
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu
WPROWADZENIE DO SF 2014 CFI HOLDING jednostkowe.pdf Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego CFI HOLDING S.A.
Jednostkowe CFI HOLDING 4Q2014.pdf Sprawozdanie Finansowe CFI HOLDING S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2014
SPRAWOZDANIE ZARZADU CFI HOLDING 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności CFI HOLDING S.A.
Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie 2014.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie Zarządu - biegli.2014.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Ład korporacyjny do raportu rocznego za rok 2014.pdf Oswiadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego
opinia jednostkowe.pdf Stanowisko Niezależnego Biegłego Rewidenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jubch

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CFI HOLDING S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Grzegorz Siwek Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch