Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

CIECH - Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

CIECH - Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Share
d4ca9gz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA, działając na podstawie §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie], przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Ciech SA i Grupy Chemicznej Ciech w 2013 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o skrócone sprawozdania jednostkowe zostaną przekazane: IV kwartał 2012 roku - w dniu 1 marca 2013 roku I kwartał 2013 roku - w dniu 15 maja 2013 roku III kwartał 2013 roku - w dniu 14 listopada 2013 roku Raporty roczne zostaną przekazane: Jednostkowy raport roczny za 2012 rok - w dniu 26 kwietnia 2013 roku Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok - w dniu 26 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za II kwartał
2013 roku nie będzie publikowany. Skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie przekazany w dniu 30 sierpnia 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Dates of publishing periodic reports in 2013 The Management Board of Ciech SA, pursuant to §103 (1) of the Polish Regulation of the Minister of Finance dated February 19th, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions of considering as equivalent of information required by the laws of a country not being a member state [the Ordinance], hereby presents the dates of publication of periodic reports of Ciech SA and Ciech Chemical Group in 2013. Consolidated quarterly reports will be published as follows: Q4 2012 - March 1st, 2013 Q1 2013 – May 15th, 2013 Q3 2013 – November 14th, 2013 Annual report will be published as follows: Non-consolidated annual report for 2012 - April 26th, 2013 Consolidated annual report for 2012 - April 26,th 2013 In accordance with § 101 (2) of the Ordinance, the consolidated quarterly report extended by non-consolidated statement for Q2 of 2013 will not be published. The consolidated report for the 1st half of 2013 extended by
semi-annual abbreviated non-consolidated report will be published on August 30st, 2013. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz