Trwa ładowanie...
d2fnskk
espi

CIECH - Przystąpienie do Umowy Kredytowej przez EBOR (13/2011)

CIECH - Przystąpienie do Umowy Kredytowej przez EBOR (13/2011)
Share
d2fnskk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przystąpienie do Umowy Kredytowej przez EBOR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz nr 12/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku, Zarząd Ciech S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2011 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR"), zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów, przystąpił do Umowy Kredytowej (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w raporcie bieżącym nr 12/2011) akceptując, tym samym, jej warunki.Kluczowe warunki Umowy Kredytowej, w tym udzielanego przez EBOiR Kredytu Inwestycyjnego (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w raporcie bieżącym nr 12/2011) opisane zostały w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.Warunkiem wypłaty środków przez EBOiR jest m.in. uzgodnienie dokumentacji zabezpieczeń oraz spełnienie wskazanych w Umowie Kredytowej warunków uruchomienia Kredytu Inwestycyjnego.Przystąpienie przez EBOiR do Umowy Kredytowej było jednym z warunków zawieszających uruchomienia kredytów przewidzianych w Umowie Kredytowej.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Accession to the Facility Agreement by EBRDLegal basis:§ 5 sec. 1 point 4 of the Ordinance of the Minister ofFinance of19 February 2009 on Current and Periodic InformationDelivered by Securities Issuers and the Conditions of Recognising theInformation Required by the Provisions of Law of a State not being aMember State as Equivalent to the Current and Periodic InformationDelivered by Securities Issuers (Journal of Law of 28 February 2009).Report contents:With reference to current reports no. 12/2011 dated 11 February 2011 andno. 4/2011 dated 21 January 2011, the Management Board of Ciech S.A.informs that on 15 February 2011, pursuant to the decision of the Boardof Directors, the European Bank for Reconstruction and Development (the"EBRD") acceded to the Facility Agreement (in accordance with thedefinition of this term included in current report no. 12/2011), thusaccepting the terms and conditions thereof.The key terms and conditions of the Facility Agreement, including thegranted by EBRD Capex
Term Facility (in accordance with the definitionof this included in current report no. 12/2011), were described incurrent report no. 12/2011 dated 11 February 2011.In order to obtain financing from EBRD it will be necessary to, amongother things, agree upon the contents of the security documentation andfulfil the conditions for the launching of the Capex Term Facilitystipulated in the Facility Agreement.Accession by EBRD to the Facility Agreement was one of the conditionsprecedent for the drawdown of the facilities stipulated therein. | |

d2fnskk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Ryszard Kunicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fnskk

Podziel się opinią

Share
d2fnskk
d2fnskk