Trwa ładowanie...
d2rrvo1

CIECH - Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną. (73/2014)

CIECH - Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną. (73/2014)

Share
d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 73 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy faktoringu przez spółkę zależną. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CIECH S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 roku spółka zależna od Emitenta ? Zakłady Chemiczne ?Organika-Sarzyna? S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (?Faktorant?) zawarła umowę faktoringu (?Umowa?) z BZ WBK Faktor Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ( ?Faktor?). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Faktoranta usług faktoringowych, obejmujących nabywanie wierzytelności pieniężnych przysługujących Faktorantowi wobec jego kontrahentów, a wynikających z zawartych umów handlowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Strony ustaliły limit maksymalnej kwoty zaangażowania Faktora wobec Faktoranta z tytułu Umowy na kwotę stanowiącą równowartość łącznie 115.000.000 PLN (sto piętnaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w EUR lub w USD. Zabezpieczeniami przewidzianymi w Umowie są: weksel własny in blanco wystawiony przez Faktoranta wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych należności (dalej: ?Polisy?). Zgodnie z Umową, Faktor
ponosi odpowiedzialność za ryzyko niewypłacalności kontrahentów Faktoranta do wysokości odszkodowania, jakie jest należne zgodnie z warunkami Polis w przypadku zaistnienia szkody. Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi z tytułu Umowy, nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości finansowanych wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Zgodnie z warunkami dokumentacji emisji obligacji zagranicznych, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2012 (?Obligacje Zagraniczne") oraz emisji obligacji krajowych (?Obligacje Krajowe"), o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2012, środki uzyskane z transakcji faktoringu na podstawie Umowy powinny zostać przeznaczone na jeden lub więcej z poniższych celów: ? częściowy, przedterminowy wykup Obligacji Zagranicznych oraz Obligacji Krajowych (przy czym cena wykupu oferowana obligatariuszom nie może
przekroczyć 100% wartości nominalnej odpowiednio - Obligacji Zagranicznej lub Obligacji Krajowej, powiększonej o wartość odsetek naliczonych lecz niezapłaconych do chwili wykupu) ? przedterminową spłatę kredytu udzielonego Emitentowi na podstawie umowy kredytu odnawialnego, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2013 ("Kredyt Odnawialny"); finansowanie reinwestycji w nowe aktywa ? finansowanie wydatków inwestycyjnych. Faktorant planuje na obecnym etapie przeznaczyć środki uzyskane z transakcji faktoringu na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Zabezpieczenia ustanowione przez Faktoranta na rzecz wierzycieli z tytułów Obligacji Zagranicznych, Obligacji Krajowych oraz Kredytu Odnawialnego (opisane w raporcie bieżącym nr 60/2012) - w zakresie w jakim obciążają wierzytelności mające być przedmiotem przeniesienia na Faktora na podstawie Umowy - zostaną zwolnione w trybie przewidzianym w umowie pomiędzy wierzycielami, o której również mowa w raporcie bieżącym nr 60/2012. Kryterium uznania Umowy za
umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) - przedmiot Umowy ma wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.komunikacji@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Dariusz Krawczyk Prezes Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrvo1

Podziel się opinią

Share
d2rrvo1
d2rrvo1