Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

CIECH - Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych o ...

CIECH - Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro) (52/2014)
Share
d2sacgx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie przez Ciech Group Financing AB (publ) oferty odkupu wszystkich zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. po cenie za jedną obligację wynoszącą 101% wartości nominalnej obligacji (tj. 101.000,00 euro) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (i) w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Spółki w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Spółka poinformowała o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie bieżącym nr 60/2012) oraz (ii) w związku z nabyciem w dniu 9 czerwca 2014 r. przez KI Chemistry S.? R.L. z siedzibą w Luksemburgu 26.952.052 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 51,14% kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. ("Nabycie
Akcji") niniejszym informuje, że: i.w związku z Nabyciem Akcji, na podstawie punktu 4.15 Umowy Indenture (Oferta na odkup Obligacji w Wyniku Zmiany Kontroli) Emitent Obligacji Zagranicznych złożył w dniu dzisiejszym ofertę odkupu wszystkich Obligacji Zagranicznych za cenę za jedną Obligację Zagraniczną wynoszącą 101% wartości nominalnej Obligacji Zagranicznej (tj. 101.000,00 euro) powiększoną o narosłe lecz niezapłacone odsetki ("Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych"); ii.Oferta Odkupu Obligacji Zagranicznych jest wiążąca do dnia 5 sierpnia 2014 r. i może być wydłużona przez Emitenta Obligacji Zagranicznych, zaś posiadacze Obligacji Zagranicznych mogą zrezygnować z udziału w odkupie Obligacji Zagranicznych do dnia 6 sierpnia 2014 r.; iii.Emitent Obligacji Zagranicznych ustalił w Ofercie Odkupu Obligacji Zagranicznych ostateczną datę odkupu Obligacji Zagranicznych na dzień 8 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx