Trwa ładowanie...
dtpqudl
rząd
11-06-2013 16:19

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

dtpqudl
dtpqudl

11.06. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014,

- propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014,

dtpqudl

- propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r.,

- propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.

Rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- założenia do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego,

dtpqudl

- wniosek o derogację dla Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014, przedłożone przez ministra finansów.

Na potrzeby projektu budżetu na 2014 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 2,5 proc.,

dtpqudl

- eksport - 4,3 proc.,

- import - 4,9 proc.,

Popyt krajowy - 2,7 proc.,

Spożycie - 1,6 proc.,

- nakłady brutto na środki trwałe - 4,4 proc.

- PKB w cenach bieżących: 1 721,5 mld zł,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,4 proc.,

- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 3 746 zł,

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,5 proc.,

- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 3,5 proc.,

dtpqudl

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 1,0 proc.,

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 99,9 proc.,

- stopa bezrobocia rejestrowanego: 13,8 proc.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

Na poziom dochodów państwa w roku przyszłym oddziaływać będzie poprawa kondycji polskiej gospodarki. Przewiduje się wzrost realnego tempa PKB o 1 p.p. w stosunku do tempa wzrostu w 2013 r., natomiast w ujęciu nominalnym wzrost ten wyniesie 4,8 proc.

dtpqudl

Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy z podatków pośrednich - VAT i podatku akcyzowego. Dla tej grupy podatków bodźcem zmian będzie przyspieszenie tempa wzrostu spożycia prywatnego.

Inwestycje i zakupy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. pozostaną na stabilnym poziomie i nie będą ujemnie wpływać na wzrost dochodów podatkowych.

Stawki VAT w 2014 r. nie będą zmieniane i pozostaną na poziomie tych, które obowiązują w 2013 r. Wśród zmian systemowych w 2014 r. przewidziano:

dtpqudl

- likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem;

- rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia;

- zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu (zakończenie derogacji na stosowanie ograniczeń w nabyciu ww. pojazdów).

Na rok 2014 przewiduje się kolejne podwyższenie stawki podatku na wyroby tytoniowe. Ponadto 31 października 2013 r. kończy się ogólne zwolnienie od akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych i napędowych, co oznacza, że będzie on podlegać opodatkowaniu akcyzą. Dla gospodarstw domowych będą wprowadzone zwolnienia z tego podatku.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. nie będzie waloryzacji dotychczas obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Pozytywny wpływ na ww. dochody budżetowe będzie miało znaczne ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania internetu.

W 2014 r. wprowadzone zostanie opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych. Z prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wyłączone będą dywidendy i inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegające odliczeniu w spółce wypłacającej.

Rozwiązania te wpłyną także korzystnie na budżety samorządów terytorialnych.

Zakłada się - wzorem lat ubiegłych - kontynuację zamrożenia funduszu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego.

W jednostkach państwowej sfery budżetowej zamrożeniu nie będą podlegać wynagrodzenia pracowników publicznych szkół wyższych - będą one rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, aby w latach 2013-2015 wzrost ten osiągnął 30 proc. poziom.

Na 2014 r. deficyt budżetu państwa przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł (taką propozycję zawarto w aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015, przyjętej przez rząd 30 kwietnia br.).

Przy konstruowaniu limitów wydatków budżetu państwa uwzględnione będą konsekwencje przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2008 r. wartości referencyjnej 3 proc. PKB. Wymaga to kontynuowania działań, których celem jest ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizujących finanse publiczne.


Rada Ministrów przyjęła propozycje średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2014, przedłożoną przez ministra finansów.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2014 r.:

- realny wzrost produktu krajowego brutto - 2,5 proc.;

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4 proc.;

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 3,5 proc.;

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3,5 proc.;

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 9.738,8 tys. etatów;

- stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec roku - 13,8 proc.;

- zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - 538.860 etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania zatrudnienia zaplanowanego w rezerwach celowych na 2013 r.);

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 100,0 proc. (w ujęciu nominalnym); oznacza to, że wynagrodzenia w przyszłym roku nie będą waloryzowane automatycznie jednym wskaźnikiem.

Takie propozycje wskaźników makroekonomicznych rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br.


Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosiło co najmniej 1 680 zł (wzrost o 5 proc.). Taką propozycję przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. Kwota ta stanowiłaby 44,8 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3 746 zł.). Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1 600 zł.


Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r., przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa; cel obecnie realizowanej polityki rządu, którym jest ograniczenie nadmiernego deficytu budżetu państwa (chodzi o oszczędną konstrukcję finansów państwowych po stronie wydatkowej).


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Sześciolatki obowiązkowo pójdą do szkoły, ale dla rocznika dzieci urodzonych w 2008 r. proces ten będzie miał charakter etapowy.

Od września 2014 r. do pierwszej klasy obowiązkowo pójdą dzieci, które urodziły się do końca czerwca 2008 r. Pozostałe dzieci z tego rocznika, czyli te, które przyszły na świat w drugiej połowie 2008 r., zostaną objęte obowiązkiem szkolnym dopiero od 2015 r. Jednocześnie od września 2014 r. liczba uczniów w klasach I nie będzie mogła przekroczyć 25.

Zgodnie z nowymi przepisami, we wrześniu 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Od września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki).

Od września 2014 r. liczba uczniów w klasach I nie będzie mogła przekroczyć 25, a docelowo, w 2016 r. limit ten obejmie klasy I-III. Dochodzenie do tego standardu będzie stopniowe. Od września 2015 r. liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach I i II nie będzie mogła być większa niż 25. Od roku szkolnego 2016/2017 również w klasie III nie będzie mogło być więcej niż 25 uczniów.

Ustawowe określenie limitu uczniów w klasach początkowych zbliży warunki wychowania i opieki w szkole nad najmłodszymi dziećmi do przedszkolnych. W obecnym stanie prawnym taki limit jest jedynie zaleceniem.

W latach 2014/15 i 2015/16, gdy do szkół trafi większa niż obecnie liczba dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, a w szkołach będzie tworzony więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, to uczniowie będą do nich przyjmowani kolejno, według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie oznacza, że wiek dzieci w oddziałach pierwszych klas będzie zbliżony.

Objęcie sześciolatków obowiązkiem szkolnym to element reformy systemu edukacji zapoczątkowanej przez MEN w 2009 r. Na stworzenie w szkołach warunków przystosowanych do możliwości rozwojowych 6-latków wydano od 2009 r. niemal 2 mld zł. Zdaniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 99,5 proc. szkół panują odpowiednie warunki techniczne, higieniczne i sanitarne (badanie Głównego Inspektoratu Sanitarnego z kwietnia 2013 r.).

System zakładający naukę dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie obowiązuje i sprawdza się w większości państw Unii Europejskiej. Spośród 202 państw na świecie, w 134 sześciolatki wysyłane są do szkoły. Ostatnio zdecydowała o tym Norwegia i Słowenia.

Rozwiązanie takie przede wszystkim zapewnia wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk o różnym kapitale kulturowym. Dzieci, które idą wcześniej do szkoły zyskują dostęp do lepszej niż w przedszkolu infrastruktury naukowej (darmowa nauka języka obcego i zajęcia pozalekcyjne), sportowej (boiska i place zabaw) oraz informatycznej.

Aż 89 proc. rodziców sześciolatków, którzy posłali swoje dzieci wcześniej do szkoły jest zadowolonych z tej decyzji (badanie Instytutu Badań Edukacyjnych z 2012 r.).


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.

Zgodnie z założeniami, zmiany przepisów obejmą cztery grupy tematyczne:

  1. Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego

Głównym przesłaniem jest stworzenie możliwości zapewnienia wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych oraz uelastycznienie rozwiązań organizacyjnych w sferze pomocy społecznej.

  1. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego

Specyfika obszarów funkcjonalnych, w tym tzw. obszarów metropolitalnych, powoduje, że pomimo różnych form współpracy jednostek administracyjnych usługi publiczne są zarządzane przez różne władze samorządowe.

Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego nie są wystarczające, przede wszystkim brakuje koordynacji zadań o znaczeniu strategicznym, np. planowania przestrzennego, czy publicznego transportu zbiorowego.

W obszarach metropolitalnych współpracę ułatwi możliwość powoływania związków gminno-powiatowych, usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki jednostek samorządu terytorialnego oraz przyspieszenie procedury rejestracji takich związków.

  1. Dobrowolne łączenie jednostek samorządu terytorialnego

Małe gminy (do 5 tys. mieszkańców) mają problemy związane z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami. Te trudne warunki wpływają negatywnie na ich rozwój i ograniczają realne szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Rozwiązaniem mogłoby być zwiększenie zachęt do łączenia samorządów, aby korzystały na tym jednostki osiągające niższe wpływy z PIT (po dalszych dyskusjach w fazie przygotowywania projektu ustawy).

  1. Poprawa procedur realizacji zadań

Zmiany w wielu przepisach prawa materialnego związane z realizacją procedur administracyjnych i podatkowych na szczeblu lokalnym, które ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie przepisów oraz zmniejszą koszty realizacji zadań.

Szczegółowe propozycje zmian:

- Możliwość tworzenia lokalnych centrów usług dla jednostek organizacyjnych samorządu.

Organ stanowiący jednostki samorządu będzie decydował o zapewnieniu tej obsługi dla jednostek nieposiadających osobowości prawnej przez organ wykonawczy w ramach urzędu, utworzoną jednostkę budżetową lub związek jednostek samorządu terytorialnego, którego jednostka samorządu jest członkiem.

Np. jeżeli jednostka obsługująca zapewni realizację funkcji głównego księgowego, to w jednostce obsługiwanej nie będzie konieczności zatrudniania go, ponieważ kierownik obsługiwanej jednostki będzie mógł powierzyć tej osobie obowiązki głównego księgowego.

Kierownicy jednostki obsługiwanej i obsługującej powinni mieć obustronną możliwość wglądu w dokumenty, prawo żądania informacji i wyjaśnień na temat działalności będącej przedmiotem obsługi. Nowe rozwiązania uwzględnią rolę kierownika jednostki obsługiwanej i obsługującej, a także głównego księgowego w kontekście odpowiedzialności za gospodarkę finansową.

Organy lub podmioty zarządzające samorządowymi osobami prawnymi zaliczanymi do sektora finansów publicznych (np. samorządowe instytucje kultury) będą mogły powierzyć wykonywanie funkcji obsługowych strukturom stworzonym do tego celu przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Wprowadzenie możliwości łączenia różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych jst. Wymagane będzie zagwarantowanie standardów dla każdej z tych działalności i uwzględnienie zróżnicowania odbiorców danych usług.

- Zmiany w zakresie rejestracji związków jednostek samorządu terytorialnego

1) uproszczenie i skrócenie procedury zmiany statutu związku międzygminnego oraz procedury jego likwidacji.

Organ stanowiący związku będzie mógł przyjąć projekt uchwały w sprawie zmiany statutu i przesłać go wojewodzie. Jeżeli wojewoda nie przedstawi negatywnego stanowiska (w terminie 30 dni), projekt będzie uważany za uzgodniony.

W projekcie ustawy zostaną określone szczegółowe przepisy dotyczące całej procedury podejmowania uchwały o zmianie statutu.

2) ułatwienia przy tworzeniu związku.

W przypadku rejestracji nowego związku procedura będzie zbliżona do stosowanej przy zmianie statutu. Rady poszczególnych gmin będą podejmować uchwały o utworzeniu związku i przyjęciu jego statutu. Całość dokumentacji będzie przekazywana do wojewody (ocena legalności).

3) zmiany te będą dotyczyły również związków powiatowo-gminnych.

Tworzenie związków powiatowo-gminnych

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości utworzenia związku, którego członkami byłyby zarówno gminy, jak i powiaty. Obecne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego nie są wystarczające, a charakter zadań publicznych, niejednokrotnie wykraczających poza zakres właściwości jednego szczebla samorządu terytorialnego, wymaga stworzenia ram prawno-organizacyjnych regulujących wspólne ich wykonywanie przez gminy i powiaty.

Dzięki zmianom związki gminno-powiatowe będą realizować zadania komplementarne na szczeblu gminnym i powiatowym, np. w zakresie komunikacji. Znowelizowana ustawa o samorządzie powiatowym określi m.in. podstawy ustroju takiego związku oraz procedury jego tworzenia.

Kwestia zwiększenia zachęt finansowych do łączenia się jst w większe jednostki

W odniesieniu do zwiększenia zachęt finansowych do łączenia się jst w większe jednostki, gdzie zaproponowano wprowadzenie mnożnika, który korygowałby zachętę indywidualnie dla każdej nowoutworzonej jednostki, Rada Ministrów pozostawiła tę kwestię otwartą do dalszych prac i dyskusji na etapie przygotowania projektu ustawy.

Zmiany w przepisach podatkowych

W założeniach przewidziano również istotne zmiany przepisów w ustawie o podatku od spadków i darowizn i ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaproponowano ponadto korzystne dla jst zmiany wspólne w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku leśnym oraz o podatku rolnym.

Chodzi m.in. o zmodyfikowanie zasady opłacania podatku w ratach poprzez wprowadzenie jednorazowej płatności podatku w terminie do 15 marca roku podatkowego przy kwocie zobowiązania podatkowego nieprzekraczającego 100 zł, odstąpienie od doręczania decyzji ustalającej podatek od osób fizycznych i od pobierania takiego podatku, gdy jego wysokość nie przekracza kosztów przesyłki poleconej czy wprowadzenie możliwości ustalania jedną decyzją (nakazem płatniczym) wysokości należnego zobowiązania wspólnie za wszystkie podatki.

Zmiany w przepisach dotyczących opłat za parkowanie

Przewiduje się również zmiany o charakterze deregulacyjnym i doprecyzowującym w ustawie o drogach publicznych. Chodzi o rezygnację z kwotowego określenia górnej granicy stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i wprowadzenie kryteriów, na podstawie których właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego będzie ustalał górną granicę tych stawek (np. liczba mieszkańców, liczba pojazdów lub koszty ponoszone na wydzielenie i utrzymanie miejsc parkingowych). Ponadto zakłada się rezygnację z ustawowego wskazywania, w jakie dni pobiera się opłatę.

Uproszczenie i usprawnienie procedur dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, w tym:

- obniżenie opłat za usunięcie drzew i krzewów,

- obniżenie kar administracyjnych za ich usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia,

- rozszerzenie katalogu sytuacji, w których usunięcie drzew lub krzewów nie będzie wymagało uzyskania zezwolenia.

Dla osób fizycznych, które usunęły drzewa lub krzewy bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 proc. minimalnego wynagrodzenia - wysokość kary będzie obniżona o 50 proc.

Obniżona o 50 proc. kara będzie stosowana także w przypadku złomu, wywrotu bądź drzewa lub krzewu obumarłego, które usunięto bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia. Nowe przepisy zakładają ponadto większą ściągalność nakładanych kar.

Zgodnie z założeniami, stosowany ma być nowy sposób obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, uwzględniający m.in. wielkość obwodu pnia, tempo przyrostu pnia oraz lokalizację drzewa. Natomiast wysokość opłaty za usunięcie drzewa będzie nadal ustalana na podstawie m.in. stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.


Rada Ministrów przyjęła wniosek o derogację dla Polski na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, przedłożony przez ministra finansów.

Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania - do 50 proc. - kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego):

- pojazdów samochodowych,

- wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych,

- nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze.

Ograniczenie to miałoby zastosowanie wyłącznie do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej i wydatków związanych z tymi pojazdami. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej.

Derogacja objęłaby również częściowe ograniczenie - do wysokości 50 proc. - prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa i konserwacja pojazdów, wydatki na dostawy lub usługi związane z pojazdami i ich wykorzystywaniem).

Polska wnioskuje, by stosowanie derogacji dotyczyło okresu od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Uproszczenie procedury poboru VAT jest korzystne zarówno dla podatników, jak i urzędów podatkowych. Chodzi szczególnie o mikroprzedsiębiorców i małe firmy, często o charakterze rodzinnym. Tego typu firmy, wykazujące się niskim obrotami, stanowią w Polsce przeważającą większość. Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 95 proc. wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą.

Tej grupie podmiotów trudno rozgraniczyć stopień wykorzystania samochodów do celów prywatnych i związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Podobne problemy dotyczą urzędów podatkowych, dla których zweryfikowanie rzeczywistego podziału wykorzystywania pojazdu na cele prywatne i gospodarcze byłoby niezwykle trudne.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dtpqudl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dtpqudl