Trwa ładowanie...
d3qjxej
rząd
12-03-2013 16:38

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3qjxej
d3qjxej

12.03. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- założenia do projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych;

- założenia projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych;

d3qjxej

- projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

Rząd przyjął aneks nr 2 do umowy offsetowej zawarty 5 grudnia 2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Rockwell Collins Inc.

d3qjxej

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 990).


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, przedłożone przez ministra gospodarki.

Wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków (przygotowanych w formie elektronicznej) dla niektórych procedur administracyjnych związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej jest podstawowym celem proponowanej ustawy.

d3qjxej

Standaryzacja wzorów wniosków umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, będzie sprzyjać przejrzystości prawa i zwiększeniu świadomości prawnej, a także ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej.

Oznacza to, że nie będzie już wielu różnych wzorów wniosków w przypadku tej samej procedury administracyjnej, a proces uzyskiwania decyzji lub pozwolenia będzie przebiegał sprawniej. Przedsiębiorca będzie miał wybór - będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek w formie elektronicznej lub papierowej (po uprzednim jego wydrukowaniu).

Wzory wniosków w postaci elektronicznej zostaną zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD), umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Będą one precyzyjnie określać zakres wymaganych danych dla określonej procedury i zawierać wskazania, jakie dokumenty (załączniki) należy dołączyć. Ograniczy to liczbę wezwań do uzupełnienia braków, co znacząco przyspieszy realizację procedury.

Udostępnione zostaną 73 projekty wzorów wniosków do procedur administracyjnych określonych w 22 ustawach. W praktyce przedsiębiorca uniknie dołączania zbędnych załączników do wniosków oraz oryginałów lub poświadczonych notarialnie kopii dokumentów.

d3qjxej

Z badań GUS opublikowanych w 2012 r. wynika, że 94 proc. polskich przedsiębiorców posiada dostęp do internetu, a 92 proc. korzysta z e-administracji. Mają jednak problemy z elektroniczną wymianą informacji z administracją. Przede wszystkim podkreślają, że procedury elektroniczne z administracją nadal wymagają kontaktów osobistych i wymiany dokumentów papierowych (62 proc.).

Wprowadzenie elektronicznych formularzy wniosków poprawi jakość korzystania przedsiębiorców z e-administracji. Jest to pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce.

Standaryzacja wniosków ma też duże znaczenie dla sprawnego przebiegu procesu cyfryzacji administracji publicznej, jest niezbędnym elementem docelowej elektronizacji procedur administracyjnych, co w efekcie powinno ograniczyć koszty działania administracji publicznej.

Proponowane rozwiązania stanowią kontynuację działań podejmowanych przez rząd, służących deregulacji gospodarki. Obecnie obowiązują trzy ustawy deregulacyjne.

d3qjxej

Pierwsza, która funkcjonuje od lipca 2011 r., umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga - zmniejszająca uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców - weszła w życie w 2012 r. Trzecia ustawa deregulacyjna zaczęła obowiązywać od początku 2013 r. Dzięki niej firmy o obrotach do 1,2 mln euro będą mogły skorzystać z rozliczenia VAT metodą kasową, czyli odprowadzania podatku po otrzymaniu zapłaty.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, przedłożone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Przygotowanie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych wynika z konieczności wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE, której przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br.

d3qjxej

Sprawy doświadczeń naukowych nad zwierzętami regulują w Polsce przepisy ustawy z 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach. Z uwagi na dużą liczbę zmian, jakie należałoby wprowadzić do ww. ustawy, zdecydowano się przygotować nową ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Zgodnie z założeniami, projekt nowej ustawy będzie zawierać przepisy gwarantujące wysokie standardy ochrony dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych, zgodnie z wymogami cytowanej dyrektywy. Nowe przepisy będą obejmować całokształt zagadnień składających się na efektywny system kontroli i nadzoru etycznego nad hodowlą, dostawą i wykorzystywaniem zwierząt w badaniach naukowych.

Przepisy projektowanej ustawy określą, że dopuszczalne będzie wykonywanie doświadczeń na zwierzętach jedynie do ściśle określonych celów i pod warunkiem spełnienia precyzyjnie określonych wymogów. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych, rozszerzony będzie zakres gatunków zwierząt objętych ochroną - o głowonogi oraz formy larwalne i embrionalne zwierząt kręgowych.

Nowa ustawa określi m.in.:

- cele uzasadniające prowadzenie doświadczeń na zwierzętach oraz sprecyzuje zakres definicji doświadczenia na zwierzęciu na potrzeby określenia zakresu systemu nadzoru etycznego;

- warunki przetrzymywania zwierząt doświadczalnych;

- kwalifikacje osób, które sprawują opiekę nad zwierzętami, przeprowadzają doświadczenia oraz uśmiercają zwierzęta, a także kwalifikacje osób sprawujących nadzór nad przestrzeganiem dobrostanu zwierząt przez użytkowników, dostawców, hodowców, w tym także kwalifikacje osób wchodzących w skład komisji etycznych;

- zasady sprawowania bieżącej i doraźnej kontroli zgodności przeprowadzania doświadczeń z wydaną zgodą oraz warunkami utrzymywania i dostarczania zwierząt doświadczalnych;

- organizację, skład i tryb działania organów odpowiedzialnych za ocenę doświadczeń, wydawanie zgody na ich przeprowadzanie, kontrolę oraz wykonywanie zaleceń związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i dostarczaniem Komisji Europejskiej danych wymaganych przez dyrektywę 2010/63/UE;

- rodzaj i wymiar sankcji za naruszenie przepisów ustawy oraz zasady ich nakładania.

Zgodnie z założeniami, nowa ustawa będzie zawierać delegację do określenia listy gatunków zwierząt, które będzie można wykorzystywać do badań naukowych. Warunkiem ma być pozyskanie tych zwierząt z prowadzonej w tym celu hodowli.

Nowe przepisy obejmą zasady wydawania pozwoleń i rejestrację podmiotów, które będą uprawnione do: wykorzystywania zwierząt do celów naukowych, dostawy takich zwierząt oraz ich hodowli. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności związanej z użytkowaniem, hodowlą i dostawami zwierząt będzie dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków. W ustawie zostaną również zawarte przepisy dotyczące cofnięcia pozwolenia.

Określone będą wymogi dotyczące kształcenia i szkoleń oraz zasady zdobywania i poświadczenia kwalifikacji niezbędnych do sprawowania opieki nad zwierzętami, czy wykonywania procedur doświadczalnych.

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad dobrostanem zwierząt i za opiekę nad nimi w ośrodku będą musiały posiadać odpowiednie kwalifikacje - wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii, zootechniki czy biologii lub ukończoną szkołę średnią zawodową i tytuł technika w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt bądź wykształcenie średnie wraz z odbytymi szkoleniami.

Określony zostanie status małego hodowcy, dostawcy lub użytkownika oraz kryteria niezbędne do uzyskania tego statusu. W projekcie ustawy zostanie zamieszczona - zgodnie z przepisami dyrektywy - szczegółowa lista celów uzasadniających przeprowadzanie procedur z użyciem zwierząt. Wprowadzona zostanie regulacja nakazująca określenie osoby odpowiedzialnej za całkowitą realizację projektu.

Zgodnie z projektowaną ustawą, przeprowadzenie doświadczenia mającego na celu wykorzystanie zwierząt do celów naukowych musi być poprzedzone dokonaniem oceny oraz uzyskaniem zgody przez lokalną komisję etyczną do spraw doświadczeń na zwierzętach.

Określone będą również zasady sprawowania kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną wraz z ekspertami wskazanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tryb wykonywania kontroli oraz sposoby reakcji na wykryte uchybienia.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Proponowana zmiana umożliwi dokonanie wpisu do krajowego rejestru ok. 50 tradycyjnie uprawianych odmian roślin sadowniczych (jabłoni, grusz, śliw, czereśni, wiśni), które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (spełniającego minimalne wymagania) i dla których były sporządzone opisy odmian - bez przeprowadzania badań OWT (badanie odrębności, wyrównania i trwałości).

Podmioty zainteresowane dokonaniem wpisu do krajowego rejestru takich odmian będą mogły składać wnioski do końca września 2013 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Zaproponowano zmiany, które przyczynią się do uproszczenia struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, a także wyraźnego rozdzielnia spraw polityczno-strategicznych i administracyjnych (będących w gestii MON) od spraw ogólnego dowodzenia siłami zbrojnymi i dowództwa operacyjnego. Chodzi o dostosowanie systemu dowodzenia do nowoczesnych koncepcji tworzenia połączonych organów dowodzenia.

Obecnie tylko jeden organ dowodzenia - dowództwo operacyjne - ma charakter dowództwa połączonego. Przewidywana reforma zakłada także rozdzielenie funkcji planowania, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego siłami zbrojnymi.

Aby osiągnąć te cele zaplanowano przekształcenie Sztabu Generalnego WP w organ planowania, doradztwa strategicznego i nadzoru. Natomiast obecne organy dowodzenia zastąpiono dwoma dowództwami strategicznymi. Będą to:

- Dowództwo Generalne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, które przejmie prawa i obowiązki dowództw: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych;

- Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów i dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych, które przejmie prawa i obowiązki dowódcy operacyjnego sił zbrojnych.

Minister obrony narodowej w czasie pokoju będzie kierował całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP przy pomocy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych oraz dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.

Po zmianach ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: szef Sztabu Generalnego WP, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Ministrowi mają też podlegać Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra w kierowaniu całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, czyli będzie sprawował nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością sił zbrojnych.

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy on drogach publicznych, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Jednym z głównych celów zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy są rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek).

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, możliwe będzie spłacenie tych zobowiązań poprzez równoczesne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wprowadzenie tej modyfikacji wynika z faktu, że w kolejnych latach konieczne będzie spłacenie zadłużenia zaciągniętego przez KFD poprzez emisję obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a w najbliższej perspektywie spłata zadłużenia z bieżących środków jest niemożliwa. Również wskutek konieczności zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek w celu realizacji nowych inwestycji drogowych współfinansowanych z perspektywy unijnej 2014-2020.

W wyniku wprowadzonej zmiany BGK będzie miał prawo zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować papiery dłużne z jednoczesną możliwością uzyskiwania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.

Zaproponowano ponadto, by środki z opłat elektronicznych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, były przekazywane na rachunek KFD bez określania ich przeznaczenia. Pozwoli to efektywniej i zgodnie z bieżącymi potrzebami wykorzystywać zgromadzone pieniądze, co poprawi płynność finansową KFD.

Ponadto zmiany dotyczą przepisów określających cele, na jakie Fundusz gromadzi środki finansowe oraz przepisów wskazujących przeznaczenie środków pochodzących z KFD. Zgodnie z projektem, KFD gromadzić będzie środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat zarówno manualnych, jak i elektronicznych uzyskane za:

- przejazdy po drogach krajowych zespołu pojazdów, w skład którego wchodzi przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;

- przejazdy autostradą.

Proponuje się, by ustawa weszła w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.


Rada Ministrów zatwierdziła aneks nr 2 do umowy offsetowej zawartej 10 grudnia 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa RP a Rockwell Collins Inc., przedłożony przez ministra gospodarki.

Aneks nr 2 do ww. umowy został podpisany 5 grudnia 2012 r. Podstawą do jego podpisania była informacja zagranicznego dostawcy o planowanym zawarciu przez Rockwell Collins UK Limited kolejnych umów na dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

W aneksie uwzględniono 5 nowych umów na dostawy firmy Rockwell Collins UK Limited do: Polskich Zakładów Lotniczych sp. z o.o. w Mielcu, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" SA w Świdniku, ANKOL sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie oraz ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o. w Warszawie.

Wartość dostawy wynosi 27.121.263,27 USD i w dalszym ciągu nie przewyższa wartości umowy offsetowej, czyli 33.061.269,75 USD.


Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 990), przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Rząd popiera kontynuowanie prac na nad poselskim projektem nowelizacji ustawy Kodeks cywilny, który dotyczy zmian w odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Posłowie zaproponowali, że spadkobierca, który w terminie 6 miesięcy (od kiedy dowiedział się o spadku) nie złoży żadnego oświadczenia (o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu) będzie dziedziczył spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wartości spadku. W praktyce oznacza to, że odpowiadałby za długi do wysokości spadku, a nie za wszystkie długi spadkowe, które czasami przekraczają jego wartość.

Ponadto w opinii posłów, obecne przepisy w uprzywilejowanej pozycji stawiają wierzycieli spadkodawcy (przede wszystkim instytucje finansowe), a krzywdzą spadkobierców.

Popierając potrzebę kontynuacji prac nad projektem, rząd zwraca jednak uwagę na jego niedoskonałości. Zdaniem rządu, poselski projekt nie reguluje całościowo odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe. Propozycje posłów wymagają kompleksowych zmian w prawie cywilnym. Należy dodać, że długość i sposób liczenia (oddzielnie w stosunku do każdego spadkobiercy) terminu na złożenie oświadczenia (o przyjęciu lub odrzuceniu spadku)
dostatecznie zabezpieczają interesy dziedziczących z mocy ustawy i na podstawie testamentu.

Obecnie spadkobierca może przyjąć trzy postawy. Po pierwsze - przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, czyli odpowiadać za długi całym swoim majątkiem (przyjęcie proste). Po drugie - przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi, czyli odpowiadać za nie do wysokości wartości spadku (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Po trzecie - spadek odrzucić, bo nie ma obowiązku dziedziczenia.

Należy zauważyć, że w większości przypadków aktywa spadku przewyższają pasywa. Gdyby jednak było odwrotnie, czyli pasywa zdecydowanie przekraczałyby aktywa, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oznacza to też odstąpienie od sporządzenia spisu inwentarza.

Propozycje poselskie budzą wątpliwości także z innego powodu. Wynika z nich, że sprzyjają osłabieniu pozycji wierzyciela w jego relacjach ze spadkobiercą - dłużnikiem.

Rząd podkreśla, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego (działająca przy ministrze sprawiedliwości) do przygotowywanego nowego projektu Kodeksu cywilnego, chce wprowadzić zasadę, że milczenie spadkobiercy w kwestii złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku będzie powodowało jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Spowoduje to konieczność wdrożenia nowych regulacji dotyczących sporządzania spisu inwentarza.

Zaproponowano odstąpienie od inwentaryzowania majątku spadkowego przez komornika i wprowadzenie wykazu inwentarza (będzie to dokument prywatny, w formie oficjalnego formularza, opracowany przez spadkobierców). Należy podkreślić, że komornik obecnie inwentaryzując majątek i tak zasadniczo opiera się na oświadczeniach spadkobierców.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3qjxej
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qjxej