Trwa ładowanie...
d17x5wn
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d17x5wn

27.12. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów wydała rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwały: - zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+", - w sprawie przyjęcia projektu Przejściowego Planu Krajowego.

Zaakceptowała wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 na modernizację wytwarzania energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych. Dokument opatrzony klauzulą "Zastrzeżone".

d17x5wn

Rząd wyraził zgodę na inny niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tryb zbycia jednostek uczestnictwa będących własnością Skarbu Państwa w spółkach: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Ciech SA, w celu ich wniesienia do Celowej Spółki Inwestycyjnej na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem podwyższenia funduszu statutowego banku państwowego.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

W granice strefy zostanie włączone 57,3943 ha gruntów w Malborku, Świeciu, Rypinie, Gdyni i Włocławku.

d17x5wn

We Włocławku powstanie nowy zakład spółki Rhodia Polyamide Polska sp. z o.o., w którym będzie wytwarzana innowacyjna krzemionka dla sektora motoryzacyjnego, wykorzystywana głównie do produkcji opon ekologicznych. Dzięki tej inwestycji, o wartości 309 mln zł, powstanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Przewidywany termin jej zakończenia to koniec 2015 r.

Objęcie strefą terenów w Gdyni (po byłej stoczni) umożliwi utworzenie, we współpracy z władzami regionu i miasta - Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (BPNT). Inwestycja ta ma łączyć cechy parku technologicznego z centrum przemysłowo-biznesowym. Projekt - tworząc przestrzeń do rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, szczególnie dotyczącej przemysłu morskiego i sektora energetycznego - będzie istotnym elementem rewitalizacji terenów postoczniowych.

Ocenia się, że zmiana granic strefy pozwoli utworzyć w perspektywie kilku najbliższych lat ok. 1226 nowych miejsc pracy w samej strefie i ok. 245 w jej otoczeniu. Szacuje się, że nakłady finansowe poniesione przez inwestorów wyniosą ok. 757 mln zł. Oznacza to, że maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna może osiągnąć 386 mln zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 stycznia 2013 r.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+", przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

d17x5wn

Zmiana dotyczy przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy latami 2012-2014-2015. Oznacza to, że łączne nakłady na program wyniosą 369 761 000 zł, w tym 270 tys. zł z budżetu państwa oraz 78 511 000 zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na mniejsze niż zakładano zainteresowanie priorytetem "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" konieczna stała się zmiana wysokości wydatków w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu. Jak wskazywali beneficjenci, powodem zmniejszonego zainteresowania była bariera finansowa, polegająca na konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 60 proc. kosztu zadania. Taka kwota bardzo często przekraczała możliwości budżetów gmin oraz wnioskodawców.

Nowe zapisy uchwały wprowadzają zmianę struktury finansowania zadania: 75 proc. kosztów będzie pokrywał budżet państwa, resztę, czyli 25 proc., będzie stanowił wkład własny projektodawcy. Podniesiony zostanie limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1 875 000 zł. W uchwale zaproponowano wprowadzenie jednolitego 36-miesięcznego limitu czasowego na wykonanie zadania z tego priorytetu. Pozwoli to wydatkować środki własne beneficjentów w okresie 4 lat budżetowych. Rozszerzony będzie ponadto krąg potencjalnych wnioskodawców o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne dla których założycielem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (obecnie gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców). Zmiany te mają zapewnić większe zainteresowanie samorządów i spowodować wzrost liczby realizowanych projektów.

W uchwale wpisano również przesunięcie planowanych, a niezrealizowanych wydatków na priorytet "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" z roku 2012 na rok 2014 i 2015 w łącznej wysokości 41.251 tys. zł.

d17x5wn

W priorytecie "Digitalizacja" zmieniono proporcje między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Powodem jest większe niż oczekiwano zainteresowanie jego realizacją. Zgodnie z nowym zapisem, do 60 proc. wzrośnie udział wydatków bieżących w budżecie priorytetu na 2013 rok, a w latach 2014 i 2015 wyniesie on do 70 proc.

Przewiduje się powołanie nowego Centrum Kompetencji. Chodzi o digitalizację zbiorów muzealnych finansowanych poza trybem naboru wniosków. Centrum zostanie powołane w 2013 r. Spowoduje to konieczność zwiększenia środków przeznaczonych dla Centrów Kompetencji z 37.973 tys. do 40.973 tys. zł. Jednocześnie pula środków przeznaczonych na tryb konkursowy zmniejszy się o 1 mln zł od 2013 r.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Przejściowego Planu Krajowego, przedłożoną przez ministra środowiska.

d17x5wn

Przejściowy Plan Krajowy to wynikająca z dyrektywy o emisjach przemysłowych derogacja od zaostrzanych od 2016 r. norm emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu.

Dyrektywa europejska z 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) wprowadza znaczne zaostrzenie standardów emisyjnych dla dużych źródeł spalania paliw (o mocy większej niż 50 MW), dotyczących dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Dlatego dyrektywa przewiduje możliwość zastosowania mechanizmów łagodzących dotkliwość wprowadzanych zmian. Takim mechanizmem jest Przejściowy Plan Krajowy (PPK). Plan pozwala przesunąć termin obowiązywania zaostrzonych standardów emisyjnych z 2016 r. do połowy 2020 r. Nie jest to mechanizm obowiązkowy. Firmy będą mogły do niego przystępować dobrowolnie. Każde państwo członkowskie, po podjęciu decyzji o jego wdrożeniu, powinno przesłać swój Plan Komisji Europejskiej.

Po zatwierdzeniu przez KE, polski PPK będzie obowiązywał od początku 2016 r. do końca czerwca 2020 r., a operatorzy obiektów w nim uwzględnionych będą musieli się wywiązać z dotrzymania przyznanych udziałów w pułapach emisji w poszczególnych latach jego realizacji. Plan bezpośrednio dotyczy 73 obiektów energetycznego spalania (elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni). Pozwoli on złagodzić skutki wprowadzenia docelowych standardów emisyjnych, a odsuwając w czasie obowiązek ich stosowania zapewni czas na przeprowadzenie inwestycji, które pozwolą firmom dostosować się do wyśrubowanych wymogów emisyjnych np. przez wybudowanie instalacji odsiarczania lub odazotowania spalin.


Rada Ministrów wyraziła zgodę na wniosek dotyczący innego niż określony w art. 33 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, tryb zbycia jednostek uczestnictwa będących własnością Skarbu Państwa w spółkach: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Ciech SA, w celu ich wniesienia do Celowej Spółki Inwestycyjnej na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem podwyższenia funduszu statutowego banku państwowego, przedłożony przez ministra Skarbu Państwa i ministra finansów.

d17x5wn

Wniosek dotyczy zbycia należących do Skarbu Państwa akcji, które zostaną wniesione na pokrycie kapitału zakładowego Celowej Spółki Inwestycyjnej (CSI) oraz podwyższenia funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgoda Rady Ministrów pozwoli stopniowo zwiększać kapitały BGK i CSI oraz optymalizować warunki rynkowe sprzedaży akcji dzięki elastyczności w realizowaniu transakcji sprzedaży tych pakietów.

Chodzi o: - 213.048.534 akcje zwykłe na okaziciela w spółce działającej pod firmą PGE Grupa Energetyczna SA, o wartości nominalnej 10 zł, stanowiących 11,39 proc. kapitału zakładowego; - 104.473.620 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, o wartości nominalnej 1 złoty, stanowiących 8,36 proc. kapitału zakładowego spółki; - 8.721.587 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, o wartości nominalnej 1 złoty, stanowiącej 10,10 proc. kapitału zakładowego spółki; - 19.972.900 akcji zwykłych na okaziciela w spółce działającej pod firmą Ciech SA, o wartości nominalnej 5 złotych, stanowiących 37,90 proc. kapitału zakładowego spółki.

Program "Inwestycje Polskie" został zapowiedziany w tzw. drugim expos, przez premiera Donalda Tuska. Jego celem jest finansowanie i inwestowanie w realizację długofalowych i rentownych projektów infrastrukturalnych, pozwalających na stworzenie impulsu gospodarczego przekładającego się na wzrost PKB. Program ma się przyczynić do aktywizacji środków, którymi dysponują prywatni inwestorzy poprzez skierowanie ich przedsięwzięcia podnoszące poziom polskiej gospodarki.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ stav/

d17x5wn

Podziel się opinią

Share
d17x5wn
d17x5wn