Trwa ładowanie...
dkbzdtc

CIR: sprostowanie dot. czwartkowego posiedzenia rządu (komunikat)

...

Share
dkbzdtc

05.05. Warszawa - CIR informuje:

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że w komunikacie prasowym na temat projektu ustawy budżetowej pojawił się błąd. Zmiana odnosi się do akapitu o wydatkach budżetu państwa i dotyczy przewidywanej w 2012 roku podwyżki dla nauczycieli, która wyniesie 3,8 proc.

Poniżej właściwa wersja komunikatu na temat projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.

dkbzdtc

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2012, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd zaakceptował projekt budżetu na 2012 r.: dochody wyniosą 292.700.000 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 327.700.000 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 35.000.000 tys. zł. Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody - 72.570.113 tys. zł i wydatki - 77.104.059 tys. zł. Jeśli chodzi o planowane przychody z prywatyzacji, to szacuje się, że w 2012 r. wyniosą one 10 mld zł.

Dochody budżetu państwa

Prognoza dochodów na 2012 r. oparta jest na przewidywanej w 2011 r. dynamice wzrostu PKB oraz planowanych zmianach systemowych.

dkbzdtc

Na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,3 proc., realny wzrost PKB o 4 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 proc., wzrost spożycia ogółem o 3 proc., realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 2,9 proc.

W 2012 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT: wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. W przypadku CIT - ten udział pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; zmiany w ordynacji podatkowej (dotyczące tzw. podatku Belki); wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc.; wzrost VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce do 23 proc.

Dochody podatkowe wyniosą 269.427.010 tys. zł, tj. o 8,9 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z następujących podatków:

dkbzdtc

- VAT - 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.), - akcyza - 63.480.000 tys. zł (wzrost o 8,1 proc.), - CIT - 29.600.000 tys. zł (wzrost o 19,4 proc.), - PIT - 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).

Dochody niepodatkowe wyniosą 21.502.569 tys. zł. Będą to m.in.:

- dochody z cła - 1.754.000 tys. zł, - dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku - 2.153.500 tys. zł, - opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe - 15.187.686 tys. zł, - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2.407.383 tys. zł, - dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.770. 421 tys. zł

Wydatki budżetu państwa

dkbzdtc

Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. wykorzystano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r.

dkbzdtc

Na wydatki przede wszystkim złożą się:

- dotacje i subwencje - 155.119.103 tys. zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.279.304 tys. zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 60.834.089 tys. zł, - wydatki majątkowe - 14.874.428 tys. zł, - obsługa długu Skarbu Państwa - 43.796.900 tys. zł, - środki własne UE - 16.687.446 tys. zł; - współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 13.108.730 tys. zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,4 proc.).

W 2012 r. realizowanych będzie 55 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5.881.091 tys. zł.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ mick/

dkbzdtc

Podziel się opinią

Share
dkbzdtc
dkbzdtc