Trwa ładowanie...
d1ydo32
d1ydo32
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (6/2015)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ydo32

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku, RB nr 44/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku, RB nr 36/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku, RB nr 20/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, RB nr 8/2014 z dnia 7 maja 2014 roku oraz RB nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna (?Spółka?, ?Wykonawca?) reprezentująca Konsorcjum firm w składzie: 1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ? Lider Konsorcjum, 2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie ? Partner Konsorcjum, informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") trzy umowy na wykonanie zamówień uzupełniających do umowy Kontrakt W 5 ? Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice, na zadania p.n.: 1. Kontrakt W 5 ? Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice wykonanie przyłączy-zamówienie uzupełniające; 2. Kontrakt W 5 ? Budowa
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice ? zamówienie uzupełniające ? Budowa kanału deszczowego, sanitarnego, wpustów deszczowych wraz z przyłączami, regulacja istniejących studni, odtworzenie pasa drogowego po budowie sieci wod.-kan; 3. Kontrakt W 5 ? Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice ? Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym i kanałem grawitacyjnym w rejonie ul. Hallerczyków i ul. Relaksowej ? zamówienie uzupełniające. Powyższe umowy zawarte zostały na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). Przedmiot powyższych umów na wykonanie zamówień uzupełniających obejmuje roboty budowlane dotyczące wykonania m.in.: ? przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy sieci wodociągowej, ? sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ? wpustów deszczowych wraz z przyłączami, ?
regulacji istn. studni kanalizacyjnych, ? nawierzchni drogowych (z kostki i asfaltowych) oraz z tłucznia, ? nawierzchni chodników i dojść do posesji, ? nawierzchni z płyt drogowych i nawierzchni zjazdów; ? kanału sanitarnego z rur kamionkowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w pasie robót technologicznych, ? rurociągu tłocznego wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w pasie robót technologicznych, ? tłoczni ścieków sanitarnych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz przyłącza energetycznego. Wysokość przysługującego Wykonawcy łącznie wynagrodzenia za wykonanie powyższych umów nie przekroczy kwoty: 5.757.262,42 PLN brutto. Termin wykonania powyższych umów na realizację zamówień uzupełniających: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2015r. Przedmiotowe umowy na wykonanie zamówień uzupełniających przewidują poniższy katalog należnych Zamawiającemu od Wykonawcy kar umownych: a) za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w umowie, w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia brutto,
ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej, c) za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w umowie, przekraczające jeden miesiąc, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia ponad jeden miesiąc opóźnienia, d) za opóźnienie w dostarczaniu dokumentacji powykonawczej w wysokości 1.000,00 zł dzienne licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie odbioru końcowego, e) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości brutto umowy o
podwykonawstwo, f) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości brutto umowy o podwykonawstwo, za każdy dzień opóźnienia, g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto zamówienia określonego w umowie, h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto zamówienia określonego w umowie, i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wartości brutto zamówienia określonego w umowie, j) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, k) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie.
Zamawiający zastrzegł sobie także w powyższych umowach na wykonanie zamówień uzupełniających: ? prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu, ? prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Ponadto przedmiotowe umowy na wykonanie zamówień uzupełniających przewidują, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w umowie, za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. Wówczas
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2015-01-20 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ydo32

Podziel się opinią

Share
d1ydo32
d1ydo32