Trwa ładowanie...
d41tbxk
espi
03-12-2010 15:09

COGNOR S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.12.2010 (39/2010)

COGNOR S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.12.2010 (39/2010)

d41tbxk
d41tbxk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29.12.2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z wnioskiem ZŁOMREX SA w Poraju, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021 § 1 i 2 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Stalowa 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice?Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000071799 zwołuje na dzień 29 grudnia 2010 roku na godz. 10:00, w Katowicach przy ul. Stalowej 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR S.A. z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwał w sprawach:a) wykonania Przedwstępnej Umowy Sprzedaży zawartej dnia 26 listopada 2010 roku pomiędzy Spółką a ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o. i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o.b) nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX
METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA.6. Zamknięcie obrad.Ponadto Zarząd COGNOR S.A. informuje, iż:I.Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi COGNOR S.A. nie później, niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2010 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd COGNOR S.A., ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice.II.Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw,
któremają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki cognor@cognor.eu, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd COGNOR S.A., ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice.III.Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.IV.Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.cognor.eu udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie PDF, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: cognor@cognor.eu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia COGNOR S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym
w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.V.Statut COGNOR S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.VI.Statut COGNOR S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.VII.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.4061 Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. przypada na dzień 13 grudnia 2010 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
jest jednolity dla wszystkich uprawnionych z akcji na okaziciela.VIII.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 kodeksu spółek handlowych.IX.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COGNOR S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Stalowej 1 w Katowicach w Biurze Zarządu w godzinach od 8.00 do
16.00, na 3 dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem COGNOR S.A.Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.X.Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cognor.eu w sekcji Relacje Inwestorskie, zakładka Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszę kierować na adres cognor@cognor.eu.Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk