Trwa ładowanie...
d1ejc8p

COLIAN HOLDING SA - Informacja o emisji akcji (5/2015)

COLIAN HOLDING SA - Informacja o emisji akcji (5/2015)

Share
d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLIAN HOLDING SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o emisji akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą: ?Colian Holding? Spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, adres: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009994, NIP 5540309146, REGON 090205344, posiadającej kapitał zakładowy w kwocie 21.503.919,00 złotych w całości wpłacony (zwanej dalej ?Colian Holding?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013, w którym zarząd Colian Holding przekazał treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu Colian Holding w dniu 14 marca 2013 r. niniejszym informuje, że: a)działając na podstawie uchwały nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Colian Holding z dnia 14 marca 2013 r. oraz § 7 ust. 4 statutu Colian Holding, zarząd Colian Holding w dniu 14 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na podstawie której postanowił
podwyższyć kapitał zakładowy Colian Holding w ramach kapitału docelowego z kwoty 21.503.919,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście) złotych do kwoty 28.920.565,35 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć 35/100) złotych, tj. o kwotę 7.416.646,35 (słownie: siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć 35/100) złotych w drodze emisji 49.444.309 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć) zwykłych akcji Colian Holding serii D na okaziciela o numerach od 1 do 49.444.309, o wartości nominalnej 0,15 (słownie: zero 15/100) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 7.416.646,35 (słownie: siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć 35/100) złotych i cenie emisyjnej 2,15 (słownie: dwa 15/100) złotych każda akcja, o łącznej cenie emisyjnej 106.305.264,35 (słownie: sto sześć milionów trzysta pięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 35/100) złotych, b)w celu wykonania umowy, o której zarząd Colian Holding informował w raporcie bieżącym nr 11/2014, zarząd Colian Holding postanowił przeznaczyć wszystkie akcje, o których mowa w lit. a) powyżej do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, przez posiadacza 49.444.309 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięć) niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych Colian Holding serii A, tj. przez fundusz inwestycyjny pod nazwą: IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 389. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDING Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLIAN HOLDING SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-860 | | Opatówek | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zdrojowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62 590 33 14 | | 62 590 33 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | dzialprawny@colian.pl | | www.colian.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-030-91-46 | | 090205344 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Marcin Szuława Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p