Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

COMARCH - Uchwała Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji akcji serii K3 (10/2014)

COMARCH - Uchwała Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji akcji serii K3 (10/2014)
Share
d1wy0f1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMARCH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji akcji serii K3 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu Uchwały Nr 424/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku dotyczącej warunkowej rejestracji akcji serii K3. 1. Na podstawie &40 ust. 2 i 3 oraz &2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki Comarch S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 73.953 (siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K3 Spółki Comarch S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLCOMAR00012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o
wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Comarch S.A. oznaczone kodem PLCOMAR00012, z zastrzeżeniem pkt. 2. 2. Zarejestrowanie wskazanych w pkt. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii K3 Spółki Comarch S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w pkt 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLCOMAR00012 akcji, o których mowa w pkt 1, zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała Krajowego Depozytu weszła w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d1wy0f1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCH Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 39A
(ulica) (numer)
012 646 10 00 012 646 11 00
(telefon) (fax)
investor@comarch.pl www.comarch.pl
(e-mail) (www)
677-00-65-406 350527377
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Michał Bajcar Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1