Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

COMP - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A. (...

COMP - Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A. (9/2011)
Share
d4ifmqq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki działającej pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, posiadającej nr NIP 5220001694 (dalej "COMP S.A." lub "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 504 § 1 w związku z art. 402-1 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "K.s.h."), zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia COMP S.A. ze spółką działającą pod firmą NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Nawojowskiej 118, 33-300 Nowy Sącz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000042601, posiadającą nr NIP 7341001369 (dalej jako "NOVITUS S.A." lub "Spółka Przejmowana").Połączenie spółek COMP S.A.
oraz NOVITUS S.A. odbywa się na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 10 stycznia 2011 r. Nr 5/2011 poz. 212 oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym Spółki Przejmującej nr 38 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz raportem bieżącym Spółki Przejmowanej nr 32 z dnia 29 grudnia 2010 roku poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. W terminie od dnia 21 marca 2011 roku do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h, tj. z:1. Planem Połączenia,2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z
działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,3. projektami uchwał Spółki Przejmującejoraz Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,4. projektem zmian statutu Spółki Przejmującej,5. ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,6. oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzonymi dla celów połączenia,7. pisemnymi sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany akcji;8. opinią biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia.O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidywane jest podjęcie uchwały o połączeniu, Spółka Przejmująca powiadomiła w dniu 18 marca 2011 roku komunikatem biezącym 8/2011, stosowanie do
przepisów kodeksu spółek handlowych oraz regulacji związanych z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia/nwz-22.04.2011 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMP Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 116
(ulica) (numer)
022 570 38 00 022 662 63 71
(telefon) (fax)
info@comp.com.pl www.comp.com.pl
(e-mail) (www)
522-00-01-694 012499190
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq