Trwa ładowanie...
dmfwrxm
espi

COMP - List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Comp S.A. i Novitus S.A (...

COMP - List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Comp S.A. i Novitus S.A (37/2010)

Share
dmfwrxm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | List intencyjny w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Comp S.A. i Novitus S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. został uzgodniony i podpisany List Intencyjny dotyczący zamiaru dokonania połączenia pomiędzy Spółką, a NOVITUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem ul. Nawojowska 118 (33-300) Nowy Sącz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042601 ("Novitus").Grupa kapitałowa Comp S.A. jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.Grupa kapitałowa Novitus S.A. jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Novitus (jako Spółki Przejmowanej) na Comp (jako Spółkę Przejmującą) ("Połączenie").Strony
uzgodniły, że Akcje Spółki Przejmującej zostaną przydzielone akcjonariuszom Novitus w oparciu o parytet wymiany, który ustalony zostanie na podstawie 6?miesięcznej (licząc do dnia poprzedzającego dzień podpisania niniejszego listu) średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.Strony deklarują chęć zakończenia procesu Połączenia, rozumianego jako zapisanie praw z akcji Przejmującego na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Przejmowanego do dnia 30 września 2011 roku.Strony przewidują uzgodnienie i podpisanie planu połączenia wraz z załącznikami wymaganymi na podstawie przepisów prawa i złożenia go do właściwych sądów rejestrowych do dnia 31 grudnia 2010 r.Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych
kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

Podziel się opinią

Share
dmfwrxm
dmfwrxm