Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

COMP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

COMP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d27vrmp

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży | 258 681 | 255 258 | 64 600 | 58 807 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 576 | 23 206 | 5 888 | 5 346 | |
| | Zysk (strata) brutto | 26 975 | 25 448 | 6 736 | 5 863 | |
| | Zysk (strata) netto* | 25 431 | 21 000 | 6 351 | 4 838 | |
| | Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 25 580 | 20 231 | 6 388 | 4 661 | |
| | Całkowity dochód | 25 729 | 25 166 | 6 425 | 5 798 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 139 | 45 236 | 534 | 10 422 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (14 000) | (27 241) | (3 496) | (6 276) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 840) | (10 377) | (709) | (2 391) | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | (14 701) | 7 618 | (3 671) | 1 755 | |
| | Liczba akcji | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | |
| | Średnia ważona liczba akcji * | 4 554 027 | 4 747 899 | 4 554 027 | 4 747 899 | |
| | Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 5,39 | 4,26 | 1,35 | 0,98 | |
| | Rozwodniony zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 5,62 | 4,26 | 1,40 | 0,98 | |
| | Aktywa razem | 460 411 | 420 270 | 116 257 | 102 300 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127 052 | 84 140 | 32 081 | 20 481 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 23 350 | 7 505 | 5 896 | 1 827 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 103 702 | 76 635 | 26 185 | 18 654 | |
| | Kapitał własny | 333 359 | 336 130 | 84 175 | 81 819 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 332 043 | 332 313 | 83 843 | 80 890 | |
| | Kapitał podstawowy (akcyjny) | 11 870 | 11 870 | 2 997 | 2 889 | |
| | Liczba akcji | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | |
| | Rozwodniona liczba akcji | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | 4 747 899 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 70,21 | 70,80 | 17,73 | 17,23 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 70,21 | 70,80 | 17,73 | 17,23 | |
| | Powyższa tabela przedstawia dane w układzie publikowanym w sprawozdaniuza 2009 r. Wybrane dane doprowadzone do porównywalności sprzedażyuwzględniające sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostałyzaprezentowane w części sprawozdania dotyczącej Działalności Zaniechanej.
W pozycji„Podatek dochodowy odroczony” ujęto kwotę 1.038 tys. złwynikającą z decyzji pokontrolnej UKS. Kwota ta stanowi podatek odkosztów emisji akcji serii J i K odniesiony przez Spółkę w kosztypodatkowe. Kontrolujący zakwestionowali to odliczenie. Jednak NSA wlutym 2011 r. w składzie 7 sędziów wydało orzeczenie,że koszty emisjiakcji mogą być uznane za koszty podatkowe, z wyłączeniem kosztówbezpośrednio związanych z tą emisją, tj. kosztów, bez których emisja niemogłaby dojść do skutku. Jeśli Dyrektor Izby Skarbowej, na któregodecyzję w tej sprawie Spółka obecnie oczekuje przychyli się dostanowiska NSA, kwota rezerwy zostanie rozwiązana.** Wwyliczeniu uwzględnione zostało nabycie akcji własnychWpozycjach od XV do XXV - stan na
dzień 31.12.2010 i 31.12.2009odpowiednio.W kolumnach prezentujących dane za okres 01.01.2009do 31.12.2009 (kolumny 2 i 4) zaprezentowano dane w układziepublikowanym w sprawozdaniu za 2009 rok.Wybrane dane doprwadzone doporównywalności uwzględniające sprzedaż Zorganizowanej CzęściPrzedsiębiorstwa zostały zaprezentowane w sprawozdaniu w częścidotyczącej Działalności ZaniechanejWybrane danejednostkowe zamieszczono na stronie 4 załączonego sprawozdania | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Comp_SAQSIV 2010.pdf Comp S.A. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za 4 kwartał roku 2010

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMP Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 116
(ulica) (numer)
022 570 38 00 022 662 63 71
(telefon) (fax)
info@comp.com.pl www.comp.com.pl
(e-mail) (www)
522-00-01-694 012499190
(NIP) (REGON)
d27vrmp

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Jacek Papaj Prezes Zarządu
2011-02-28 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2011-02-28 Andrzej Wawer Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp