Trwa ładowanie...
d1jy32m

COPERNICUS - Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (9/2015) - EBI

COPERNICUS - Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce (9/2015)

Share
d1jy32m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 marca 2015 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki ? Pana Marka Witkowskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) o przekroczeniu udziału 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zmiana w procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz procentowym udziale posiadanych przez Pana Marka Witkowskiego akcji Spółki w jej kapitale zakładowym wyniknęła z zarejestrowania w dniu 18 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ? XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia w drodze umorzenia 67.850 sztuk akcji własnych Spółki kapitału zakładowego w Spółce z kwoty 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) złotych do kwoty 1.087.206 (słownie:
jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześć) złotych, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba akcji Spółki z 1.155.056 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześciu) sztuk do 1.087.206 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześciu) sztuk. Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki Pan Marek Witkowski posiadał 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki, co stanowiło 23,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do wykonywania 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu dwóch) głosów co stanowiło 23,54% ogólnej liczby głosów. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Pan Marek Witkowski nadal posiada 271.892 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki, co stanowi 25,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 271.892 (słownie: dwieście
siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesięciu dwóch) głosów co stanowi 25,01% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Witkowski Prezes Zarządu
Monika Trzeciak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jy32m

Podziel się opinią

Share
d1jy32m
d1jy32m