Trwa ładowanie...
d21byb6

CP ENERGIA S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną w miejsce rozwiązanej umowy zna...

CP ENERGIA S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną w miejsce rozwiązanej umowy znaczącej (68/2011)

Share
d21byb6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną w miejsce rozwiązanej umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CP Energia SA informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. otrzymał od spółki zależnej KRI S.A. zawiadomienie o rozwiązaniu w dniu 14 grudnia 2011 roku na mocy zgodnego porozumienia stron umowy z dnia 14 kwietnia 2010 roku zawartej pomiędzy spółką Energia Mazury Sp. z o.o. (obecnie KRI S.A.) oraz Zakładem Budowlanym Stanisław Andrysiewicz. Zarząd CP Energia S.A. informował o zawarciu ww. umowy raportem bieżącym nr 11/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku. Przedmiotem umowy była sprzedaż gazu ziemnego. Umowa została rozwiązana z powodu zmian ustaleń pomiędzy stronami, w szczególności dotyczących okresu obowiązywania umowy. Z uwagi na fakt, że w tym samym dniu została podpisana nowa umowa z tym samym odbiorcą, Zarząd CP Energia S.A. nie przewiduje znaczących skutków finansowych wynikających z rozwiązania umowy dla spółek grupy kapitałowej CP Energia. Jednocześnie spółka KRI S.A. poinformowała o podpisaniu w dniu 14 grudnia 2011 roku umowy pomiędzy KRI S.A. oraz Zakładem Budowlanym Stanisław Andrysiewicz z
siedzibą w Tarnobrzegu. Dane dotyczące zawartej umowy: 1. Data zawarcia umowy: 14 grudnia 2011 r. 2. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania do dnia 01 września 2018 r. 3. Szacunkowa wartość umowy netto: 52 mln zł. 4. Przedmiot umowy: sprzedaż oraz dystrybucja gazu ziemnego przez KRI S.A. na rzecz Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz (Odbiorca). 5. Warunki finansowe: Odbiorca rozliczany jest w odniesieniu do cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania określonych w obowiązującej taryfie KRI S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Naliczenie należności za dostarczone i odebrane ilości paliwa gazowego odbywa się w okresach miesięcznych na podstawie sporządzonych odczytów. 6. Kary umowne: W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy przed zakupieniem minimalnej ilości paliwa gazowego, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej. Wielkość kary umownej obliczana jest na podstawie formuły w oparciu o ilość już
odebranego paliwa gazowego oraz bieżące stawki opłat. Na dzień podpisania umowy maksymalna wysokość kary umownej wynosiła około 48,8 mln zł. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych CP Energia S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21byb6

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2011-12-21 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21byb6

Podziel się opinią

Share
d21byb6
d21byb6