Trwa ładowanie...
d9muft1
d9muft1
espi

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (1/2015)

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d9muft1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cube.ITG S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia dotyczące zbycia 296.671 akcji Cube.ITG S.A. (?Spółka?) przez Probatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Pana Marcina Michnickiego, który jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, a jednocześnie Prezesem Zarządu Probatus Sp. z o.o. i podmiotem dominującym wobec Probatus Sp. z o.o., złożone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?) oraz w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o obrocie?). W zawiadomieniu o zejściu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 10% w Spółce złożonym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie Pan Marcin Michnicki działając w imieniu Probatus Sp. z o.o. wskazał, iż w wyniku sprzedaży w dniu 30.12.2014 r. 296.671 akcji Cube.ITG S.A., Probatus Sp. z o.o. posiada na dzień złożenia
zawiadomienia 593.342 akcji Cube.ITG S.A., stanowiących 7,73% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 593.342 głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co daje 7,73% w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem transakcji Probatus Sp. z o.o. posiadał 890.013 akcji Cube.ITG S.A., stanowiących 11,59% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 890.013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 11,59% głosów w ogólnej liczbie głosów. W zawiadomieniu wskazano, iż nie występują podmioty zależne od Probatus Sp. z o.o. posiadające akcje Spółki oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. W zawiadomieniu o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce złożonym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie Pan Marcin Michnicki (Zawiadamiający) wskazał, że w wyniku transakcji nabycia w dniu 30.12.2014 r. 296.671 akcji Cube.ITG S.A., posiada on 386.357 akcji Cube.ITG S.A., co stanowi 5,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 386.357 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 5,03% w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem ww. transakcji nabycia Zawiadamiający posiadał 89.686 sztuk akcji Cube.ITG S.A. co stanowiło 1,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 89.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, dających 1,17% w ogólnej liczbie głosów. Zawiadamiający oraz Probatus Sp. z o.o. ? podmiot zależny od Zawiadamiającego posiadają po dokonaniu ww. transakcji łącznie 979.699 akcji Cube.ITG S.A. co stanowi 12,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 979.699 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 12,76% w ogólnej liczbie głosów. Przed dokonaniem ww. transakcji nabycia Zawiadamiający wraz z Probatus Sp. z o.o. posiadali łącznie 979.699 akcji Cube.ITG S.A. co stanowiło 12,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 979.699 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 12,76% w ogólnej liczbie głosów. Nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza
dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. W pierwszym z zawiadomień złożonych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie Pan Marcin Michnicki jako Członek Rady Nadzorczej Cube.ITG S.A. (Osoba zobowiązana) poinformował o zbyciu przez Probatus Sp. z o.o. tj. podmiot powiązany, w którym Osoba zobowiązana jest Prezesem Zarządu, w dniu 30 grudnia 2014 roku 296.671 akcji Spółki po cenie 5,00 zł za akcję w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna). W drugim zawiadomieniu złożonym na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie Pan Marcin Michnicki poinformował o nabyciu przez siebie w dniu 30 grudnia 2014 roku 296.671 akcji Spółki po cenie 5,00 zł za akcję w ramach transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-06 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa
2015-01-06 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9muft1

Podziel się opinią

Share
d9muft1
d9muft1