Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (5/2015)

CUBE.ITG S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2015 r. otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. datowane na ten dzień zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: ?ALTUS TFI SA?, ?Towarzystwo?), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów CUBE ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) zmniejszył się poniżej progu 5%. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce doszło na
skutek rozliczenia w dniu 21 stycznia 2015 r. transakcji sprzedaży poza rynkiem regulowanym 200 000 akcji Spółki na podstawie umowy sprzedaży akcji zdematerializowanych zawartej w dniu 21 stycznia 2015 r. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentów udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 385 045 akcji Spółki, stanowiących 5,01 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 385 045 głosów w Spółce, co stanowiło 5,01 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i ich procentów udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 185 045 akcji Spółki, stanowiących 2,41% kapitału zakładowego
Spółki, uprawniających do 185 045 głosów w Spółce, co stanowi 2,41% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 7.679.447. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa
2015-01-27 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y