Trwa ładowanie...
d3jicsq
d3jicsq
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity S ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki (11/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3jicsq

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki. Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku w ten sposób, że: 1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu: ?35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.? 2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: ?4. Spółka może emitować obligacje zamienne.? 3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu: ?4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.? 4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe: ?1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.? Proponowane brzmienie: ?1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.? 5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: ?Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego ? Prezes Zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego ? Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.? Proponowane brzmienie: ?Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego ? Prezes Zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu wieloosobowego ? Prezes Zarządu działający
samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.? 6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki: Brzmienie dotychczasowe: ?j) emisja obligacji,? Proponowane brzmienie: ?j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,? Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT TEKST JEDNOLITY_16.01.2015.pdf | Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. | | | | | | | | | |
| | CONSOLIDATED TEXT OF ARTICLES OF ASSOCIATION 16.01.2015.pdf | Consolidated text of the Articles of Association of Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company') hereby informs, that on March 12, 2015 it was notified about the registration on March 4, 2015 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Business Division for the National Court Register of amendments to the Articles of Association of the Company. The Articles of Association of the Company were amended based on the resolution number 7 of the Extraordinary General Meeting of the Company held on January 16, 2015, as follows: 1. In Article 7 of the Company’s Articles of Association, immediately following Section 34, Section 35 is added reading as follows: “35. activities of intermediaries and agents organizing the sales of electricity through distribution systems, operated by other entities.” 2. In Article 11 of the Company’s Articles of Association, immediately following Section 3, Section 4 is added reading as follows: “4. The Company may issue convertible bonds.” 3. In Article 14 of the Company’s Articles of
Association, immediately following Section 3, Section 4 is added reading as follows: “4. The Supervisory Board determines the division of responsibilities among the members of the Management Board.” 4. Amendment of Art. 15.1 of the Company’s Articles of Association: Current wording: “1. The Management Board shall be composed of 1 (one) or more members, including the President of the Board and the Vice-President of the Board.” Proposed wording: “1. The Management Board shall consist of 1 (one) or more members, including the President and Vice-President or Vice-Presidents of the Management Board.” 5. Amendment of Art. 16 of the Company’s Articles of Association: Current wording: “Art. 16. The following are entitled to issue statements on behalf of the Company: - in the case of one person board - the President of the Board acting solely, - in the case of a group board - the President of the Board acting solely, the Vice-President of the Board acting jointly with a proxy, or a member of the board acting jointly
with a proxy.” Proposed wording: „Art. 16. The following individuals shall be authorized to make statements on behalf of the Company: - if the Management Board consists of one member – the President of the Management board, acting individually; - if the Management Board consists of more than one member – the President of the Management Board, acting individually; a Vice-President of the Management Board, acting jointly with a Management Board member or another Vice-President; two Management Board members, acting jointly; two Vice-Presidents acting jointly; a Vice-President, acting jointly with a registered proxy; or a Management Board member acting jointly with a registered proxy.” 6. Amendment of Art. 24(j) of the Company’s Articles of Association: Current wording: “j) issuance of bonds,” Proposed wording: “j) issuance of convertible bonds or seniority bonds,” The consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted by the resolution 01/19/01/2015 of the Supervisory Board dated January
19, 2015, based on the authorization granted by the resolution no 7 of the Extraordinary General Meeting of the Company held on January 16, 2015 constitutes an attachment to this current report. Attachment: Consolidated text of the Articles of Association of Cyfrowy Polsat S.A. (.pdf) | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jicsq

Podziel się opinią

Share
d3jicsq
d3jicsq