Trwa ładowanie...
d3in3wr

CYFROWY POLSAT S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (8/2015)

Share
d3in3wr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że dnia 6 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Zarządu Spółki, w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014. Zgodnie z polityką dywidendy Spółki, przyjętą w dniu 22 stycznia 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej Spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x. Mając na uwadze istniejące zobowiązania grupy kapitałowej Spółki, celem Zarządu Spółki jest jak najszybsze obniżenie zadłużenia, tak aby w możliwie krótkim czasie osiągnąć zakładany w polityce dywidendowej poziom wskaźnika dług netto/EBITDA. W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu nie wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i przeznaczenie
zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 177.213.590,79 złotych w całości na kapitał zapasowy. Na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on March 6, 2015 the Supervisory Board of the Company issued a positive opinion on the motion submitted by the Management Board of the Company regarding the distribution of profit generated by the Company in the financial year ended December 31, 2014. In accordance with the dividend policy of the Company, adopted on January 22, 2014, of which the Company informed in current report no. 7/2014 dated January 23, 2014, the Management Board of the Company shall submit a proposal to the General Meeting for the distribution of dividends provided that the total indebtedness ratio of the Company's capital group, i.e. net debt to EBITDA as at the end of the financial year to which the profit distribution refers is less than 2.5x. Bearing in mind the existing obligation of the Company’s capital group, the aim of the Management Board of the Company is to reduce the level of indebtedness as fast as possible in order to achieve the level
of the net debt/EBITDA ratio anticipated in the dividend policy in the shortest term possible. In light of the above, the Management Board of the Company recommends to the General Shareholders’ Meeting not to pay dividends to shareholders and to allocate the total net profit for the financial year 2014 in the amount of PLN 177,213,590.79 to the reserve capital. Upon the request of the Management Board of the Company, the Supervisory Board requested the General Shareholders’ Meeting to adopt the resolution on the distribution of profit for the financial year 2014 as proposed and recommended by the Management Board. | | |
| | | | |

d3in3wr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3in3wr

Podziel się opinią

Share
d3in3wr
d3in3wr