Trwa ładowanie...
d8ftlt9
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie zamówień na zakup pakietów danych (7/2015)

Share
d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumień dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych oraz złożenie zamówień na zakup pakietów danych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że w wyniku negocjacji prowadzonych ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej Midas S.A., o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 72/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku, w dniu 3 marca 2015 roku zostały zawarte dwa porozumienia określające nowe warunki współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych: (a) Porozumienie PLK ? porozumienie zawarte między spółką Polkomtel Sp. z o.o. ("Polkomtel"), podmiotem w 100% zależnym wobec Spółki, a spółką Mobyland Sp. z o.o. (?Mobyland?) w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych pomiędzy Mobyland a Polkomtel z dnia 9 marca 2012, oraz (b) Porozumienie CP ? porozumienie zawarte między Spółką a Polkomtel w ramach umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na warunkach hurtowych, zawartej dnia 27 marca 2014 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku (?Umowa Ramowa?).
W ramach Porozumienia PLK i Porozumienia CP strony ustaliły nowe warunki współpracy między Polkomtel a Mobyland oraz między Spółką a Polkomtel, w szczególności: (a) nową, niższą stawkę jednostkową za 1 GB w ramach usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych w wysokości 2,40 PLN netto (dwa złote czterdzieści groszy); (b) nowa stawka zostanie zastosowana zarówno do nowo zamawianych pakietów danych, jak również niewykorzystanych pakietów danych, a częściowo opłaconych w ramach poprzednich zamówień; (c) nowe warunki współpracy wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku a złożone zamówienia na transmisję danych będą obowiązywały przez okres czterech lat; (d) w przypadku gdy Mobyland uruchomi usługi na kolejnych częstotliwościach własnych lub do których uzyska prawo korzystania, Mobyland rozszerzy zakres usługi transmisji danych na rzecz Polkomtel.. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia PLK, w dniu 3 marca 2015 roku Polkomtel złożył do Mobyland zamówienie na pakiet danych o wielkości 1.571,68 mln GB
(?Zamówienie PLK?). Strony ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych Zamówienie PLK obejmie również niewykorzystany przez Polkomtel na dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo opłacony pakiet danych, który zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB. Łączna wartość Zamówienia PLK wynosi 3.772,04 mln PLN netto, przy czym nadwyżka płatności za poprzednie zamówienie złożone przez Polkomtel do Mobyland, względem faktycznego zużycia, w wysokości 144,56 mln zł zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie PLK. Płatności za Zamówienie PLK będą realizowane na rzecz Mobyland zgodnie z poniższym harmonogramem: (i) 119,25 mln PLN netto ? za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (ii) 132,00 mln PLN netto ? za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (iii) 245,00 mln PLN netto ? za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (iv) 354,00 mln PLN netto ? za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (v)
989,31 mln PLN netto ? za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach, (vi) 880,00 mln PLN netto ? za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz (vii) 907,92 mln PLN netto ? za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami Porozumienia CP Spółka złożyła w dniu 3 marca 2015 roku do Polkomtel kolejne zamówienie na pakiet danych w ramach Umowy Ramowej o wielkości 600,91 mln GB (?Zamówienie CP?). Strony ustaliły, że oprócz nowego pakietu danych Zamówienie CP obejmie również niewykorzystany przez Cyfrowy Polsat na dzień 31 grudnia 2014 roku a już częściowo opłacony pakiet danych z zamówienia złożonego dnia 27 marca 2014 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku. Niewykorzystany pakiet danych zostanie rozliczony po nowej stawce jednostkowej w wysokości 2,40 PLN netto za 1 GB. Łączna wartość Zamówienia CP wynosi 1.442,19 mln PLN netto przy czym nadwyżka płatności za poprzednie zamówienie złożone przez Cyfrowy Polsat do
Polkomtelu, względem faktycznego zużycia, w wysokości 19,63 mln zł zostanie zaliczona na poczet płatności za Zamówienie CP. Płatność z jego tytułu będzie realizowana na rzecz Polkomtel zgodnie z poniższym harmonogramem: (i) 48,82 mln PLN netto ? za pierwszy kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (ii) 53,94 mln PLN netto ? za drugi kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (iii) 98,17 mln PLN netto ? za trzeci kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (iv) 140,14 mln PLN netto ? za czwarty kwartał 2015 roku w 3 równych miesięcznych ratach, (v) 385,48 mln PLN netto ? za 2016 rok w 12 równych miesięcznych ratach, (vi) 342,78 mln PLN netto ? za 2017 rok w 12 równych miesięcznych ratach, oraz (vii) 353,23 mln PLN netto ? za 2018 rok w 12 równych miesięcznych ratach. Postanowienia Porozumienia PLK i Porozumienia CP, jak również warunki Zamówienia PLK i Zamówienia CP, złożonych na ich podstawie nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach. Jednocześnie,
zamówienia te zostały uznane za znaczące w związku z tym, że zarówno wartość Zamówienia PLK jak i Zamówienia CP przekraczają 10% przychodów Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat za ostatnie cztery kwartały obrotowe. Porozumienia i zamówienia zawarte między Spółką, Polkomtelem i Mobylandem stanowią istotny element realizacji strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, zakładającej świadczenie klientom usługi zintegrowanej, obejmującej w szczególności usługi dostępu do Internetu LTE. W wyniku sukcesu sprzedażowego programu usług zintegrowanych smartDOM oraz usługi nielimitowanego dostępu do Internetu LTE, dynamicznie rośnie liczba użytkowników usług internetowych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, co przekłada się na rosnące koszty transmisji danych. Pakiety danych zakupione w ramach opisanych powyżej zamówień zaspakajają średnioterminowe potrzeby biznesowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, a niższa stawka jednostkowa za 1 GB danych umożliwia zaoferowanie klientom wysokiej jakości usług internetowych na
konkurencyjnych warunkach, co może przełożyć się na utrzymanie wysokiej dynamiki pozyskiwania klientów lub wyższą rentowność świadczonych usług w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Conclusion of memoranda of understanding regarding the provision of telecommunication services related to data transmission and placing orders for the purchase of data packages The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the ”Company”) hereby announces that, as a result of negotiations with companies belonging to Midas S.A. capital group, of which the Company informed in current report No. 72/2014 dated November 25, 2014, on March 3, 2015 two memoranda of understanding determining new terms of cooperation in the scope of telecommunication services related to data transmission were concluded: (a) PLK Memorandum – memorandum concluded between Polkomtel Sp. z o.o. (‘Polkomtel’), a wholly owned subsidiary of the Company, and Mobyland Sp. z o.o (“Mobyland”) under the agreement on the provision of wholesale telecommunications services concluded between Mobyland and Polkomtel on March 9, 2012, and (b) CP Memorandum - memorandum concluded between the Company and Polkomtel under the agreement on the provision of
wholesale telecommunications services, concluded on March 27, 2014, of which the Company informed in current report No. 19/2014 dated March 27, 2014 (“Framework Agreement”). In accordance with the PLK Memorandum and CP Memorandum, the parties have established new terms of cooperation between Polkomtel and Mobyland, as well as between the Company and Polkomtel, in particular: (a) a new unit price per 1 GB in relation to telecommunication services related to data transmission in the net amount of PLN 2.40 (two zloty forty groszy); (b) that the new price will be applicable to both newly ordered data packages as well as unused data packages already partially paid for under previous orders; (c) that the new terms of cooperation will be effective as of January 1, 2015 and the placed orders for data transmission will be valid for a period of 4 years; (d) that in the event when Mobyland introduces services based on other own frequencies or frequencies to which it acquires usage rights, Mobyland will extend the scope
of services related to data transmission provided to Polkomtel. Pursuant to the PLK Memorandum, on March 3, 2015 Polkomtel placed an order with Mobyland for the purchase of a data package of 1,571.68 million GB (the “PLK Order”). The parties agreed that aside from the newly ordered data package, the PLK Order will also include the data package unused but already partially paid for by Polkomtel as at December 31, 2014, which will be recalculated in accordance with the new price of PLN 2.40 net per 1GB. The total value of the PLK Order amounts to PLN 3,772.04 million net and the surplus payments made for the previous order placed by Polkomtel with Mobyland, in relation to the actual usage, in the amount of PLN 144.56 million shall be credited towards payments for the PLK Order. Payments for the PLK Order will be made in favor of Mobyland according to the following schedule: (i) PLN 119.25 million, net – for the first quarter of 2015 in three equal monthly installments, (ii) PLN 132.00 million, net – for the
second quarter of 2015 in three equal monthly installments, (iii) PLN 245.00 million, net – for the third quarter of 2015 in three equal monthly installments, (iv) PLN 354.00 million, net – for the fourth quarter of 2015 in three equal monthly installments, (v) PLN 989.31 million, net – for the year 2016 in twelve equal monthly installments, (vi) PLN 880.00 million, net – for the year 2017 in twelve equal monthly installments, and (vii) PLN 907.92 million, net – for the year 2018 in twelve equal monthly installments. Concurrently, pursuant to the CP Memorandum, on March 3, 2015 the Company placed the CP Order with Polkomtel for the purchase of a subsequent data package of 600.91million GB (the “CP Order”). The parties agreed that aside from the newly ordered data package, the CP Order will also include the data package unused but already partially paid for by Cyfrowy Polsat as at December 31, 2014, purchased under the order of which the Company informed in current report No. 19/2014 dated March 27, 2014. The
unused data package will be recalculated in accordance with the new price of PLN 2.40 net per 1GB. The total value of the CP Order amounts to PLN 1,442.19 million net and the surplus payments made for the previous order placed by the Company with Polkomtel, in relation to the actual usage, in the amount of PLN 19.63 million shall be credited towards payments for the CP Order. Payments for the CP Order will be made in favor of Polkomtel according to the following schedule: (i) PLN 48.82 million, net – for the first quarter of 2015 in three equal monthly installments, (ii) PLN 53.94 million, net – for the second quarter of 2015 in three equal monthly installments, (iii) PLN 98.17 million, net – for the third quarter of 2015 in three equal monthly installments, (iv) PLN 140.14 million, net – for the fourth quarter of 2015 in three equal monthly installments, (v) PLN 385.48 million, net – for the year 2016 in twelve equal monthly installments, (vi) PLN 342.78 million, net – for the year 2017 in twelve equal
monthly installments, and (vii) PLN 353.23 million, net – for the year 2018 in twelve equal monthly installments. The terms of the PLK and CP Memoranda as well as those of the PLK and CP Orders placed under those memoranda do not vary from market standards applied in such agreements. Concurrently, these orders are considered significant as both the value of the PLK Order and of the CP Order exceed 10% of revenue of Cyfrowy Polsat Capital Group for the last four quarters. The memoranda of understanding and orders concluded between the Company, Polkomtel and Mobyland constitute an important element of the implementation of the strategy of Cyfrowy Polsat Capital Group to provide its customers with multi-play services, a significant component of which is LTE Internet access. The success of the integrated services program smartDOM and the services of unlimited access to LTE Internet triggered the dynamic growth rate of the number of users of mobile Internet services offered by Cyfrowy Polsat Capital Group, which
translates into growing costs of data transmission services. Data packages purchased through the orders described above meet the business needs of Cyfrowy Polsat Capital Group over the medium term, while a lower unit price per 1 GB of data transmission allows to present a more attractive offer to customers, which may help to maintain a high dynamic of customer acquisition or improve margins generated from services in the future. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8ftlt9

Podziel się opinią

Share
d8ftlt9
d8ftlt9