Trwa ładowanie...
d3sqnzi
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D ? uzupełnienie raportu bieżąceg...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2012 (4/2013)
Share
d3sqnzi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów emisji akcji serii D ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 4/2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu nr 4/2012 z 28.12.2012 roku przekazuje do publicznej wiadomości informacje, iż łączny koszt emisji akcji serii D wyniósł 4.691.017,63 zł, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 495.945,05 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) koszt sporządzania Prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 3.704.150,00 zł, d) koszt promocji oferty: 490.922,58 zł. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami opisanymi w Prospekcie emisyjnym, Spółka szacowała, iż łączne koszty związane z emisją akcji serii D wyniosą około 7,5 mln zł. W księgach rachunkowych koszty emisji były zarachowywane na dwa sposoby: ? na zmniejszenie kapitału zapasowego ? do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji, do których należą wynagrodzenia na rzecz doradców wspierających proces emisji; ? na bieżąco w ciężar kosztów operacyjnych
- w części związanej pośrednio z emisją akcji, do których należą takie wydatki jak koszty reklamy i marketingu oraz administracja ogólna. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii wyniósł około 1,74 zł. Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Taczaka 13
(ulica) (numer)
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7781450539 300709350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Maciej Nowak Członek Zarządu
2013-01-15 Piotr Pęcherski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sqnzi

Podziel się opinią

Share
d3sqnzi
d3sqnzi