Trwa ładowanie...
d3jfq7m

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3jfq7m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012
Przychody ze sprzedaży 210 854 75 835 50 072 18 170
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (43 460) 39 940 (10 320) 9 570
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (54 492) 31 788 (12 940) 7 616
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (47 782) 30 164 (11 347) 7 227
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (47 782) 30 164 (11 347) 7 227
Całkowite dochody ogółem (47 795) 30 153 (11 350) 7 225
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (47 795) 30 153 (11 350) 7 225
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 786 37 583 5 412 9 005
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 829 (79 628) 4 471 (19 079)
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej (7 093) 7 839 (1 685) 1 878
Przepływy pieniężne netto razem 34 522 (34 206) 8 198 (8 196)
dzień 31.12.2013 dzień 31.12.2012 dzień 31.12.2013 dzień 31.12.2012
Nieruchomości inwestycyjne 431 193 509 969 103 972 124 742
Zapasy 133 203 141 443 32 119 34 598
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 49 158 14 636 11 853 3 580
Aktywa razem 1 109 185 725 285 267 454 177 409
Zobowiązania długoterminowe 137 843 111 505 33 238 27 275
Zobowiązania krótkoterminowe 183 392 51 118 44 221 12 504
Kapitał własny 787 950 562 662 189 996 137 631
Kapitał podstawowy 15 005 10 343 3 618 2 530
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Opinia i raport z badania - skons. spr. fin. 2013.pdf Opinia i raport z badania - skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013
CZT Skonsolidowany raport roczny 2013.pdf Skonsolidowany raport roczny 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2014-03-21 Tomasz Jurga Członek Zarządu
2014-03-21 Henryk Jaskuła Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anita Janik Z-ca Głównego Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m