Trwa ładowanie...
dhgp2iw

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dhgp2iw
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013
Przychody ze sprzedaży 230 811 158 396 55 099 37 615
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (35 729) (25 604) (8 529) (6 080)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (46 010) (35 738) (10 983) (8 487)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (56 705) (29 026) (13 537) (6 893)
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (56 705) (29 026) (13 537) (6 893)
Całkowite dochody ogółem (129 861) (47 782) (31 001) (11 347)
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (129 862) (47 782) (31 001) (11 347)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (85 688) 22 786 (2 991) 5 411
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 675 18 829 2 310 4 471
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 746 (7 093) 9 727 (1 685)
Przepływy pieniężne netto razem (35 267) 34 522 9 045 8 198
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -1,73 -0,79 0,00 0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -1,73 -0,79 0,00 0,00
dzień 31.12.2014 dzień 31.12.2013 dzień 31.12.2014 dzień 31.12.2013
Nieruchomości inwestycyjne 405 417 431 193 95 117 103 972
Zapasy 121 145 133 203 28 422 32 119
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 687 49 158 2 742 11 853
Aktywa razem 1 103 093 1 109 185 258 802 267 454
Zobowiązania długoterminowe 113 912 137 843 26 726 33 238
Zobowiązania krótkoterminowe 175 495 183 391 41 174 44 220
Kapitał własny 658 088 787 950 154 398 189 996
Kapitał podstawowy 15 005 15 005 3 520 3 618
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
CZT Skonsolidowany raport roczny 2014.pdf Skonsolidowany raport roczny 2014
CZT Opinia z badania - skons. spr. fin. 2014.pdf Opinia z badania - skonsolidowany raport roczny 2014
CZT Raport z badania - skons. spr. fin. 2014.pdf Raport z badania - skonsolidowane sprawozdanie 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dhgp2iw

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-03-23 Tomasz Jurga Członek Zarządu
2015-03-23 Wiesław Kostrzyński Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Anita Janik Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw