Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

DEBICA - Uchwały WZA 2012 (19/2012)

DEBICA - Uchwały WZA 2012 (19/2012)
Share
d5xrvot

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały WZA 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Pawlisza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA
AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Solarza. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 4 czerwca 2012 r. sprawozdanie finansowe za rok 2011, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2011 r., - rachunek zysków i strat za rok 2011, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2011, - informację dodatkową za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów
"za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2011 r. w kwocie 90 795 345,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 45 411 047,50 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta jedenaście tysięcy czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,29 zł na każdą akcję, ustalając dzień 3 sierpnia 2012 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 19 grudnia 2012 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 45 384 298,27 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia
siedem groszy) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 9 468 769 głosów "za" 2 233 405 głosów "przeciw" 100 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Waldemarowi Jaroszowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Michel Rzonzef, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r.. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Philippe Degeer, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Maciejowi Mataczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Roberto Fioroni, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronaldowi Archer, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsong, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Rafałowi Underlikowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Wójcikowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Raimondo Eggink, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 273 głosów "za" 1 głos "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Ferencowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Karolowi Kuchowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2011. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 272 głosy "za" 2 głosy "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 4 czerwca 2012 r. liczyć będzie 8 członków. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 174 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 100 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Michela Rzonzef. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Philippe Degeer. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Dominkusa Golsong. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Ronalda Archer W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się
Uchwała Nr 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Macieja Mataczyńskiego. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 221 938 ważnych głosów z 11 221 938 akcji, stanowiących 81,3022 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 9 120 324 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 2 101 614 głosów "wstrzymujących się" Uchwała Nr 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Raimondo Eggink. W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0
głosów "wstrzymujących się Uchwała Nr 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 4 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 04 czerwca 2012 roku Pana Przemysława Cieszyńskiego W głosowaniu nad uchwałą ogółem oddano 11 702 274 ważnych głosów z 11 702 274 akcji, stanowiących 84,78 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 11 702 274 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2011, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., będące przedmiotem uchwał 1, 2 oraz 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2012 r. zostały uprzednio podane do publicznej wiadomości (raport SA-R 2011 z 27 kwietnia 2012 r., raport bieżący nr 12/2012 z dnia 7 maja 2012 r.) oraz znajdują
się na stronie internetowej Spółki (www.debica.com.pl). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2012-06-05 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot