Trwa ładowanie...
d3lh0wb

DELKO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmet...

DELKO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o. (22/2013)

Share
d3lh0wb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przez spółkę zależną Cosmetics RDT Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko SA przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowa o kredyt w rachunku bieżącym przez podmiot zależny i wchodzący w skład Grupy kapitałowej Delko - Cosmetics RDT Sp. z o.o. Emitent o podpisaniu ww. umowy o kredyt informował w raporcie bieżącym nr 24/2012 z dnia 20. sierpnia 2012r. Kredyt został udzielony przez Bank Zachodni WBK (następca prawny Kredyt Bank SA) w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 9,5 mln zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). Środki finansowe pochodzące ze wspomnianego źródła są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy. Oprocentowanie wspomnianego kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (1M WIBOR) i jest powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka umowna na nieruchomości należącej do spółki Cosmetics RDT wraz z cesją z polisy
ubezpieczeniowej oraz poręczenie DELKO S.A. Okres spłaty przedmiotowego kredytu strony ustaliły do dnia 20. sierpnia 2014 roku. Podstawą uznania umowy za znaczącą stanowi wysokość kapitałów własnych Delko SA. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 28 37 731 | | +48 61 28 34 015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-08-19 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu Mirosław Jan Dąbrowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lh0wb

Podziel się opinią

Share
d3lh0wb
d3lh0wb