Trwa ładowanie...
d3nizab
d3nizab
espi

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

DELKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d3nizab
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 377 819 405 812 90 381 96 093
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 478 8 188 2 028 1 939
Zysk (strata) brutto 7 081 6 431 1 694 1 523
Zysk (strata) netto 5 645 5 069 1 350 1 200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 015 -183 2 157 -43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -299 -59 -72 -14
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 890 -311 -2 127 -74
Przepływy pieniężne netto, razem -174 -553 -42 -131
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,94 0,85 0,22 0,20
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 131 748 117 667 31 553 28 373
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 974 74 792 20 111 18 034
Zobowiązania długoterminowe 4 236 4 028 1 014 971
Zobowiązania krótkoterminowe 79 738 70 764 19 097 17 063
Kapitał własny 47 774 42 875 11 442 10 338
Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 432 1 442
Liczba akcji (w szt.) 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,99 7,17 1,91 1,73
dane jednostkowe 3 kwartały 2014 3 kwartały 2013 3 kwartały 2014 3 kwartały 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 323 306 298 68 493 72 529
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 337 1 614 559 382
Zysk (strata) brutto 5 325 5 057 1 274 1 197
Zysk (strata) netto 4 874 4 745 1 166 1 124
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 304 -4 464 2 226 -1 057
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 391 2 263 811 536
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 856 1 799 -3 075 426
Przepływy pieniężne netto, razem -161 -402 -39 -95
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,82 0,79 0,20 0,19
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Aktywa, razem 84 605 78 755 20 262 18 990
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41 726 40 750 9 993 9 826
Zobowiązania długoterminowe 450 218 108 53
Zobowiązania krótkoterminowe 41 276 40 532 9 885 9 773
Kapitał własny 42 879 38 005 10 269 9 164
Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 432 1 442
Liczba akcji (w szt.) 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,17 6,36 1,72 1,53
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK DelkoQSrIII2014.pdf Delko SA Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwatał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2014-11-14
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-100 Śrem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 51
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
785-10-03-396 630306168
(NIP) (REGON)
d3nizab

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-14 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2014-11-14 Leszek Wójcik Wiceprezes Zarządu
2014-11-14 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nizab

Podziel się opinią

Share
d3nizab
d3nizab