Trwa ładowanie...
d4frlgn
espi

DGA - Znacząca umowa (17/2011)

DGA - Znacząca umowa (17/2011)
Share
d4frlgn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2011 r. podpisana została umowa z Centrum Kreowania Liderów S.A. (jako Podwykonawcą) o świadczenie usług rekrutacji uczestników oraz organizacji i przeprowadzenia szkoleń technicznych w ramach projektu "Efektywność energetyczna w praktyce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem jest DGA S.A. Z tytułu realizacji niniejszej umowy CKL S.A. otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż 6,5 mln zł. Okres realizacji umowy określono do dnia 31.05.2013 r. CKL S.A. będzie podwykonawcą DGA S.A. w rekrutacji 1.536 przedsiębiorców oraz pracowników z mikro, małych średnich przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa oraz organizacji 384 szkoleń w tematyce zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Umowa nie zawiera specyficznych zapisów, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych
dla danego typu umów. W umowie przewidziano sankcje umowne dla Podwykonawcy z tytułu nie osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie rezultatów projektu i/lub nie spełnieniu kryterium strategicznego i/lub horyzontalnego. Wysokość ewentualnych sankcji uzależniona jest od stopnia wykonania określonego wskaźnika w stosunku do założonych planów określonych we wniosku o dofinansowanie. Wysokość sankcji wyliczana jest zgodnie z "Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" i "Zasadach realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Potencjalna wysokość sankcji może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. CKL S.A. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej DGA S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość,
przekraczająca 10% kapitałów własnych DGA S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4frlgn

Podziel się opinią

Share
d4frlgn
d4frlgn