Trwa ładowanie...
d2wk44m
d2wk44m
espi

DM IDM SA - Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych (95/2010)

DM IDM SA - Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych (95/2010)
Share
d2wk44m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zbyciu przez DM IDM S.A. akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A. lub Spółka), stosownie do treści §12 w związku z §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zmianami), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2010 r. dokonał zbycia 8.990.476 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji własnych (Akcje), po cenie 2,10 zł (2 złote 10/100) za Akcję. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł (10/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych 30 listopada 2010 r. wynosi 899.047,60 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych 60/100).Nabycie Akcji zbytych przez DM IDM S.A. w dniu 30 listopada 2010 r. nastąpiło w ramach
realizacji "Programu skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom", prowadzonego na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia, udzielonego Uchwałą nr 19 z dnia 30 czerwca 2008 r.Akcje zbyte 30 listopada 2010 r. stanowią 4,121% udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. i odpowiadają 8.990.476 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosom na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A.Uwzględniając dokonane w dniu 30 listopada 2010 r. transakcje, DM IDM S.A. na dzień 30 listopada 2010 r. posiada łącznie 8.637.367 (osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji własnych, co stanowi 3,959% udziału w kapitale zakładowym DM IDM S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. i odpowiada 8.637.367 (osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) głosom na
Walnym Zgromadzeniu DM IDM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2wk44m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2010-11-30 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wk44m

Podziel się opinią

Share
d2wk44m
d2wk44m