Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

DM WDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

DM WDM SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
d3psav4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A.
Przychody całkowite * 22003,59 21471,29 5245,44 5312,96
Przychody z działalności podstawowej 2161,87 7072,34 515,37 1750,01
Zysk/strata z działalności podstawowej -4824,31 165,04 -1150,07 40,83
Zysk z operacji instr. finansowymi 7697,06 4736,87 1834,90 1172,11
Zysk/strata z działalności operacyjnej 3361,99 5009,55 801,46 1239,59
Zysk/strata brutto 3115,68 5485,34 742,74 1357,32
Zysk/strata netto 1527,41 5979,45 364,12 1479,58
Zysk/strata netto podmiotu dominującego 3619,10 7976,09 862,76 1973,64
Amortyzacja 577,85 454,95 137,75 112,57
Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011
Kapitał własny 53419,82 52039,31 12985,51 11782,13
Należności długoterminowe 0,50 0,50 0,12 0,11
Należności krótkoterminowe 2264,86 2085,64 550,55 472,20
Środki pienieżne i inne aktywa pieniężne 4720,59 7701,86 1147,50 1743,76
Zobowiazania długoterminowe 6184,93 5747,94 1503,45 1301,38
Zobowiazanie krótkoterminowe 459,91 6391,16 111,79 1447,01
Wybrane jednostkowe dane finansowe Domu Maklerskiego WDM S.A.
Przychody całkowite* 2392,61 6665,01 570,37 1649,22
Przychody z działalności podstawowej 1945,97 5923,43 463,90 1465,72
Zysk/strata z działalności podstawowej -1075,82 3247,15 -256,46 803,49
Zysk/strata z działalności operacyjnej -1202,55 3270,59 -286,67 809,29
Zysk/strata brutto -871,22 3979,24 -207-69 984,64
Zysk/strata netto -795,14 3203,59 -189,55 792,71
Amortyzacja 53,62 56,23 12,78 13,91
Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011
Kapitał własny 23910,14 24738,30 5812,17 5600,95
Należności długoterminowe 0,50 0,50 0,12 0,11
Należności krótkoterminowe 7413,19 7193,26 1802,03 1628,61
Środki pieniężne i inne aktywa pienieżne 2741,46 3316,66 666,40 750,92
Zobowiazania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 19,20 1739,13 4,66 393,75
*przychody z działalności maklerskiej powiększone o przychody z instrumentów finansowych , pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
III kwartał 2012 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SF DM WDM.pdf Środroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku
III kwartał 2012 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SF DM WDM.pdf Środroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Domu Maklerskiego WDM S.A. obejmujące okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku
Komentarz Zarządu _ raport kwartalny 3Q2012.pdf Komentarz Zarządu do raportu kwartalnego 3Q2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla domów maklerskich
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d3psav4

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2012-11-07 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4