Trwa ładowanie...
d8lxaho

DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (2/2012)

Share
d8lxaho

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o znaczącej zmianie informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym nr 39/2011 z dnia 8 grudnia 2011 roku. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku podjął uchwałę nr 05/01/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 24.560.222,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote), do kwoty 24.670.397,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
siedem złotych), to jest o kwotę 110.175,00 zł (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), w drodze emisji 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii "Ł", o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 1 do 110.175. Emisja akcji serii "Ł" następuje w drodze subskrypcji prywatnej. Stosownie do uchwały nr 01/01/12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru przedmiotowych 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii "Ł". Celem emisji akcji serii "Ł" jest umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich
Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. ("Program II"). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii "Ł" jest skierowana wyłącznie do uczestników Programu II i w celu umożliwienia im wykonania ich praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/01/12 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Ł w wysokości 14,91 zł, Zarząd ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii "Ł" na 14,91 zł (czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. Akcje te zostaną pokryte wkładem pieniężnym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DOM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-078 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PLac Piłsudskiego 3 | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-14-92-233 | | 012212483 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jerzy Ślusarski Wiceprezes Zarządu
2012-01-20 Janusz Stolarczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho