Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj ...

DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii ?T? w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (31/2014)
Share
d3ei9g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 1.000 akcji serii ?T? w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 1382), o podjęciu w dniu 18 listopada 2014 roku uchwały nr 04/11/14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii ?T? w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 24.770.272,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) do kwoty 24.771.272,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), w drodze emisji 1.000 (jeden
tysiąc) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii ?T?, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.000. Emisja akcji serii ?T? następuje w drodze subskrypcji prywatnej. Stosownie do uchwały nr 01/11/14 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru przedmiotowych 1.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii ?T?. Celem emisji akcji serii ?T? jest umożliwienie Spółce wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. (?Program II?). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii ?T? jest skierowana wyłącznie do uczestnika Programu
II i w celu umożliwienia mu wykonania jego praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/11/14 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii ?T? w wysokości 14,91 zł, Zarząd ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii ?T? na 14,91 zł (czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. Akcje te zostaną pokryte wkładem pieniężnym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3 3
(ulica) (numer)
+4822 351 64 60 +4822 351 63 11
(telefon) (fax)
pocztadd@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)
d3ei9g4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2014-11-18 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4