Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki (13/2012)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Ustanowienie hipoteki (13/2012)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej "Rozporządzenie"), że w dniu dzisiejszym, tj. 22 marca 2013 r., powziął informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 8 marca 2013 r. ustanowionej przez Spółkę na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie hipoteki łącznej umownej do kwoty 315.000.000 PLN na udziale przysługującym Dom Development S.A. w prawie użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie ? Dzielnica Białołęka, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr WA3M/00477213/8. Ponadto, w dniu 20 marca 2013 r., Zarząd Spółki powziął informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 8 marca 2013 r. ustanowionej przez Spółkę na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie hipoteki łącznej umownej do kwoty 315.000.000 PLN na udziale przysługującym Dom Development S.A. w prawie użytkowania nieruchomości położonej w Warszawie ? Dzielnica Praga ? Południe dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00484134/3. Łączna wartość ww. nieruchomości, na których ustanowiono przedmiotową hipotekę przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, spełniając tym samym kryterium aktywów o znacznej wartości zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia. Hipoteka umowna łączna została ustanowiona dla zabezpieczenia kredytu udzielonego Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank") z
siedzibą w Warszawie na podstawie umowy nr 09 1020 1097 0000 7396 0064 4781 z dnia 11.10.2011r. (z późn. zm.) w wysokości 210.000.000 PLN (o zawarciu niniejszej umowy kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2011 z dnia 11.10.2011r.) i współobciąża następujące nieruchomości będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym Spółki: a) prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Targówek, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA3M/00448633/6 oraz udział przysługujący Dom Development S.A. w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Targówek, dla której Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA3M/00486079/2; b) udział przysługujący Dom Development S.A. w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Praga Południe, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00480402/5; c) udział przysługujący Dom Development S.A. w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Bemowo, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1M/00189127/8; d) prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Praga Południe, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00481093/2; e) prawo własności i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie ? Dzielnica Wola, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA4M/00140862/8, KW nr WA4M/00228869/8, Łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych, na których ustanowiono hipotekę umowną łączną kaucyjną wynosi ok. 469 mln PLN (według stanu na dzień 22 marca 2013r.). Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi
Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2013-03-22 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r