Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (8/2015)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 roku Spółka zawarła z Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie w rejonie ul. Bukowińskiej w ramach generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego ?Dom pod Zegarem?. Łączna wartość umów podpisanych z Unibep S.A. w okresie od 29 maja 2014 roku do 13 marca 2015 roku wynosi 169 635 454 złote netto (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote). Przedmiotowe umowy spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ
łączna wartość ich przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Poniżej przedstawiono informacje na temat umowy o największej wartości, dotyczącej wybudowania w ramach generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego ?Dom Pod Zegarem? zawartej w dniu 13 marca 2015 roku. Wynagrodzenie dla Unibep S.A. z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi 59 353 000 złotych netto (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 14 marca 2015 roku, zaś ich zakończenie, zgodnie z postanowieniami ww. umowy, nastąpi w dniu 15 września 2016 roku. Łączny wymiar kar umownych nie może przekroczyć 10% (dziesięciu procent) wartości netto wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy. Spółce przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Zapisy przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 351 68 78 22 351 63 11
(telefon) (fax)
finanse@domdevelopment.com.pl www.domdevelopment.com.pl
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2015-03-13 Dariusz Gołębiewski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo