Trwa ładowanie...
d16e068
espi

DREWEX S.A. - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i rejestracja tekstu jednolitego ...

DREWEX S.A. - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i rejestracja tekstu jednolitego Statutu Spółki. (48/2011)

Share
d16e068

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego i rejestracja tekstu jednolitego Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Syndyk DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 01 grudnia 2011 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego o rejestracji w dniu 14 listopada 2011 roku zmiany kapitału zakładowego Spółki i rejestracji tekstu jednolitego Statutu Spółki z dnia 25 października 2011 roku. Przedmiotowe zmiany zostały przyjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończonego w dniu 21 października 2011 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 43/2011 z dnia 21.10.2011r. 1) Kapitał zakładowy Spółki uległ zmianie z kwoty 6 525 000,00 zł. do kwoty 6 000 750,00 zł. w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej jednej akcji z 1,00 zł. do 0,63 zł. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku objęcia emisji akcji serii G. Po
ww. rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 000 750,00 zł i dzieli się na 9 525 000 akcji o wartości nominalnej 0,63 zł każda, w tym: ? 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 78.750,00 zł., ? 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 378.000,00 zł., ? 3.375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2.126.250,00 zł., ? 50.000,00 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 31.500,00 zł. ? 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 913.500,00 zł., ? 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 567.000,00 zł., ? 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 15.750,00 zł., ? 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.890.000,00 zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 9.575.000. 2) Niniejszym Postanowieniem Sąd Rejestrowy przyjął następujące zmiany Statutu
Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 5: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.050.000,00 zł (trzynaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 13.050.000 (trzynaście milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja, tj: 1) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, 5) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 6) 25.000 ( dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 7) nie więcej niż 6.525.000 (sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. 2. Akcje imienne serii D są akcjami uprzywilejowanymi: 1) w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
stosownie do postanowień § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 Statutu, 2) w zakresie wykonywania prawa głosu, gdzie jednej akcji zostają przyznane dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców w wysokości co najmniej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 4. Zarząd dokonując podwyższenia kapitału zakładowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych i dzieli się na nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda." Aktualne brzmienie § 5: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.750,00 zł (sześć milionów tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.525.000 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) każda akcja, tj.: 1) 125.000 (sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3) 3.375.000 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D, 5) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 6) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 7) 25.000 ( dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 8) 3.000.000 (trzy miliony ) akcji zwykłych na okaziciela serii G. 2. Akcje imienne serii D, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) powyżej są akcjami uprzywilejowanymi: 1) w zakresie powoływania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień § 10 ust. 2 oraz § 13 ust. 3 Statutu, 2) w zakresie wykonywania prawa głosu, gdzie jednej akcji zostają przyznane dwa głosy. 3. Kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców w
wysokości co najmniej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)." Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1: "1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona." Aktualne brzmienie § 6 ust. 1: "1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania do akcji serii D, które mogą być zamienione na akcje imienne na pisemny wniosek akcjonariusza." W załączeniu do niniejszego raportu dołączona została aktualna treść jednolita Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT DREWEX 25 10 2011.pdf | Statut DREWEX S.A. z dnia 25.10.2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 087 47 80 | | 033 873 47 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@drewex.com | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Zbigniew Gach Syndyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068