Trwa ładowanie...
d1ok4a8
espi

DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2011 ro...

DREWEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2011 roku. (24/2011)
Share
d1ok4a8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację na temat podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2011 r.: Uchwała nr 01/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S. A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 01/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781
726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 2/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Sławomira Kamińskiego, Pana Andrzeja Krakówkę oraz Pana Piotra Jana Polaka w skład Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 02/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 3/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku
obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2010. 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku obrotowym 2010. 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę. 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 03/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 4/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku §1
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 04/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 5/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art.53 §1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152,
poz.1223 ze zm.) oraz na podstawie §20 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2010, na które składają się: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku; 2) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w kwocie 3.508.148,47zł (trzy miliony pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści siedem groszy); 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010; 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010; 5) dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 05/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr
6/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 06/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 7/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu
spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 3.508.148,47zł (trzy miliony pięćset osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i czterdzieści siedem groszy) pokryć kapitałem zapasowym Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 07/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 8/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu
spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Katarzynie Polak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 08/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 9/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A.
z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 09/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 10/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wesołemu z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 10/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 11/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Katarzynie Majchrzak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za
uchwałą nr 11/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 12/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Annie Barańskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 12/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału
zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 13/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Pani Annie Strzeleckiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 13/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba
głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 14/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Maciejowi Koźbiałowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 14/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała Nr 15/06/2011 z dnia 15
czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Piotrowi Polakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 15/06/2011 oddano 100,00 głosów z liczby 100 akcji, co stanowi 0,00002 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 100,00, w tym liczba głosów "za" 100,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Akcjonariusz Piotr Polak został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Nr 16/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. z siedzibą w Krakowie udziela absolutorium Panu Jackowi Szczurowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 16/06/2011 oddano 5 781 726,00 głosów z liczby 4 281 726,00 akcji, co stanowi 65,62 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5 781 726,00, w tym liczba głosów "za" 5 781 726,00, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-383 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 42A/2
(ulica) (numer)
033 087 47 80 033 873 47 83
(telefon) (fax)
poczta@drewex.com www.drewex.com
(e-mail) (www)
6792904110 120307910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ok4a8

Podziel się opinią

Share
d1ok4a8
d1ok4a8