Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

DSS S.A. - Raport roczny R 2012

DSS S.A. - Raport roczny R 2012
Share
d1laimv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 71 307 483 152 17 085 116 701
Strata z działalności operacyjnej 8 436 (535 674) 2 021 (129 387)
Strata brutto (60 433) (697 174) (14 480) (168 395)
Strata netto (60 433) (679 309) (14 480) (164 080)
EBITDA* 13 667 (307 323) 3 275 (74 231)
Średnia ważona liczba akcji 12 927 709 12 927 709 12 927 709 12 927 709
Strata netto na jedną akcję (w zł) (4,67) (52,55) (1,12) (12,69)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 591 (14 744) 2 058 (3 561)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 782) (128 553) (427) (31 051)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (11 045) 102 493 (2 646) 24 756
Przepływy pieniężne netto (4 236) (40 804) (1 015) (9 856)
Bilans
Aktywa trwałe 183 249 188 733 44 824 42 731
Aktywa obrotowe 87 450 114 175 21 391 25 850
Kapitał własny (541 496) (481 063) (132 453) (108 917)
Zobowiązania długoterminowe 5 119 4 873 1 252 1 103
Zobowiązania krótkoterminowe 807 076 779 098 197 416 176 394
Kurs EUR/PLN**
- dla danych bilansowych 4,0882 4,4168
- dla danych rachunku zysków i strat 4,1736 4,1401
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport jednostkowy 2012.pdf Raport jednostkowy za rok 2012
DSS raport CAC 31.12.2012.pdf Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego
DSS opinia CAC 31.12.2012.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Mi edzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynaorodwych Standardów Rachunkowośc i (MSF)
w walucie
data przekazania: 2013-03-22
DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
DSS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-513 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŚMIAŁA 22
(ulica) (numer)
(22) 633 02 08
(telefon) (fax)
dss@dss.pl www.dss.pl
(e-mail) (www)
8842344796 890450283
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d1laimv

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Mariusz A. Roman Prezes Zarządu Mariusz A. Roman
2013-03-22 Maksymilian Kostrzewa Członek Zarządu Maksymilian Kostrzewa
2013-03-22 Rafał Abratański Członek Zarządu Rafał Abratański

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv