Trwa ładowanie...
d2emy1g
d2emy1g
espi

DTP S.A. - Zawarcie umowy poręczenia (26/2014)

DTP S.A. - Zawarcie umowy poręczenia (26/2014)
Share
d2emy1g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DTP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy poręczenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie §5 ust. 1 pkt 3 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie (?Spółka?) informuje, że Spółka zawarła umowę znaczącą, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Spółka zawarła z Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanym i reprezentowanym przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie umowę poręczenia z dnia 8 lipca 2014 r. Z uwagi na fakt, że w dniu 27 czerwca 2014 r. spółka zależna od DTP S.A. tj. Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. S.K.A. podjęła uchwałę o emisji do 30.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda oraz uchwałę Zarządu komplementariusza Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. S.K.A. z dnia 1 lipca 2014 r. o
przydziale subfunduszom Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty obligacji w liczbie 8.000 o łącznej wartości nominalnej 8.000.000,00 zł, Spółka DTP S.A. poręczyła za należyte i terminowe wykonanie wszystkich bieżących i przyszłych zobowiązań pieniężnych za Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. S.K.A. wobec Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z tytuły objętych przez ten podmiot obligacji. Na zasadach określonych w przedmiotowej umowie DTP S.A. udzieliło poręczenia do kwoty 12.000.000 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Na mocy postanowień zawartej umowy, Spółka zobowiązała się do złożenia na rzecz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zawarł drugą umowę poręczenia z jednostką powiązaną z Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty, tj.: Pioneer Obligacji ? Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty
reprezentowany przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. DTP S.A. na mocy postanowień przedmiotowej umowy udzieliło poręczenia z tytułu objętych i opłaconych obligacji wyemitowanych przez Debt Trading Partners BIS sp. z o. S.K.A., do kwoty 3.000.000,00 zł. Debt Trading Partners BIS sp. z o. o. S.K.A. jest podmiotem w 100% zależnym od DTP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DTP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DTP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 9
(ulica) (numer)
22 276 66 00 22 852 05 52
(telefon) (fax)
www.dtpsa.pl
(e-mail) (www)
5213602553 142920302
(NIP) (REGON)
d2emy1g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Michał Handzlik Prezes Zarządu
2014-07-09 Paweł Czechowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2emy1g

Podziel się opinią

Share
d2emy1g
d2emy1g