Trwa ładowanie...
d4f43ll
espi

DTP Spółka Akcyjna - Oświadczenie DTP S.A. o nie stosowaniu niektórych zasad dobrych praktyk spół ... - EBI

DTP Spółka Akcyjna - Oświadczenie DTP S.A. o nie stosowaniu niektórych zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (1/2015)

Share
d4f43ll

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie DTP S.A. o nie stosowaniu niektórych zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku znowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd DTP Spółki Akcyjnej (dalej zwanej ?Spółką?) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o nie stosowaniu przez DTP S.A. niektórych zasad ładu korporacyjnego ze znowelizowanego zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. Zgodnie z preambułą, Zarząd DTP S.A. w swoim oświadczeniu nie odnosi się do zasad zawartych w części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, traktując je jedynie jako zalecenia. Wobec powstania uzasadnionego przeświadczenia Zarząd DTP S.A. niniejszym informuje o nie stosowaniu przez Spółkę w 2015r. w sposób trwały lub czasowy następujących zasad ładu korporacyjnego: Zasada nr II.1.7 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (?) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, (?)." Zasada ta w pewnej swej części nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. Zgodnie z brzmieniem art. 428 §§ 6÷7 w związku z art. 4023 §1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ?Ksh?), Zarząd obowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej, jako dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem, odpowiedzi Zarządu udzielonych na pytania akcjonariuszy poza Walnym Zgromadzeniem, w trybie określonym w art. 428 §§6÷7 Ksh. Ponadto zgodnie z §38 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) Spółka jest także zobowiązana do przekazywania - w formie raportu bieżącego - informacji udzielonych akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (stosownie do art. 428 §5 lub 6 Ksh), a także informacji udzielonych akcjonariuszowi zgodnie z art. 429 Ksh (informacje udzielone w
wykonaniu zobowiązania sądu). Spółka będzie przestrzegała zasady nr II.1.7 jedynie w zakresie, jaki wynika z brzmienia ww. przepisów prawa. Oznacza to w szczególności, że Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu. Publikacji będą jednak podlegały, co do zasady, odpowiedzi na pytania (zadawane zarówno w trakcie, jak i poza Walnym Zgromadzeniem), które udzielane będą akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami. Powyższe stanowisko Zarząd uzasadnia tym, że w toku Walnych Zgromadzeń zadawana jest bardzo duża liczba pytań, często mało istotnych. O umieszczeniu poszczególnych zapisów (np. przebiegu dyskusji) w protokołach z Walnych Zgromadzeń decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Rzetelne i pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia, co byłoby przedsięwzięciem kłopotliwym i kosztownym. Akcjonariusze mają możliwość udziału w Walnych Zgromadzeniach oraz zadawania w ich toku pytań i uzyskiwania odpowiedzi. Zasada nr II.1.9a ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (?) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (?).? Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, gdyż w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz zamieszczenie odpowiednich informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, zapewni akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Zasada nr II.1.11 ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (?) powzięte przez Zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (?).? Spółka stoi na stanowisku, że składanie przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - poprzez upublicznianie informacji o osobistych powiązaniach - może naruszać prywatność członków Rady Nadzorczej, a przez to jest kontrowersyjne. Ponadto z uwagi na fakt, że Spółka, a tym samym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, stosuje zasadę nr III.4, wydaje się, iż niniejsza zasada jest zbędna w kontekście obowiązku powstrzymywania się od zabierania głosu przez członków Rady Nadzorczej w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Konflikt interesów wynika bowiem głównie z faktu występowania powiązań z określonym akcjonariuszem. Zarząd Spółki nie występował do członków Rady Nadzorczej o przekazanie przedmiotowych informacji, a
członkowie Rady Nadzorczej nie przekazali ich Zarządowi z własnej inicjatywy Nieprzestrzeganie powyższej zasady ustanie, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej samodzielnie i z własnej inicjatywy złożą na ręce Zarządu Spółki stosowne oświadczenia. W takim przypadku Spółka przekaże informację o ustaniu nieprzestrzegania zasady nr II.1.11. Zasada nr II.2 ?Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.(?)? Spółka odstąpiła od stosowania tej zasady, gdyż Spółka prowadzi i będzie prowadzić stronę w języku angielskim, natomiast nie będzie zamieszczała na niej wszystkich Informacji wymienionych w części II pkt 1. Zamieszczanie w języku angielskim spowodowałoby opóźnienie związane z tłumaczeniem i tym samym utraciłoby to swój istotny bieżący charakter. Zasada nr IV.10 ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającej na: ? Transmisja
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym ? Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.(?)? Spółka odstąpiła od tej zasady, gdyż Spółka nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego do zapewnienia takich możliwości, w związku z czym pojawia się więcej zagrożeń niż korzyści dla prawidłowości przebiegu walnego zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d4f43ll

Podziel się opinią

Share
d4f43ll
d4f43ll