Trwa ładowanie...
d1w21ql
espi
03-12-2010 22:15

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowan...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowania naprawczego (74/2010)

d1w21ql
d1w21ql

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.?zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowania naprawczego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") w związku z faktem, iż Spółka zamierza w oparciu o część środków finansowych uzyskanych z emisji publicznej akcji Spółki serii H:I. skorzystać z prawa odkupu części akcji Spółki serii I w celu ich umorzenia, zgodnie z umową opcji buy back z dnia 24 lipca 2009 roku ("Umowa Opcji Buy Back"), w związku z czym Spółka złożyła Bankom żądanie zawarcia przyrzeczonej umowy buy back akcji Spółki serii I zgodnie z postanowieniami ww. Umowy Opcji Buy Back orazII. dokonać częściowej spłaty Kredytu Podporządkowanego, zaciągniętego na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2009 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredyt Podporządkowany") w kwocie 16.277.683,23 PLN (szesnastu milionów dwustu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech złotych 23/00 groszy);informuje, że w dniu 3 grudnia 2010 roku Emitent zawarł następujące aneksy do umów:1. Aneks nr 2 do Umowy Przedwstępnej o
Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 24 lipca 2009 roku zawartej z: (i) Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, (iii) Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, (iv) ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Warszawie, (v) Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (vi) BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie ("Banki Kredytodawcy") oraz (vii) Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Akcjonariusz") (o zawarciu Umowy Przedwstępnej o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku);2. Aneks nr 1 do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 roku zawartej z Bankami Kredytodawcami oraz Bankiem Akcjonariuszem (o zawarciu Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny Emitent informował w raporcie bieżącym nr 101/2009 z dnia 24 grudnia 2009 roku);3. Aneks nr 1 do Umowy Opcji Buy Back zawartej z Bankami
Kredytodawcami oraz Bankiem Akcjonariuszem (o zawarciu Umowy Opcji Buy Back Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku);4. Aneks nr 1 do Umowy Kredytu Niezabezpieczonego zawartego z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (o zawarciu, którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 102/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku).Ponadto, w celu wykonania działań opisanych w pkt I i II niniejszego raportu bieżącego, Spółka zawarła z Bankami Kredytodawcami (za wyjątkiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) umowy rachunku escrow wraz z umowami zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego oraz zastawu finansowego na środkach pieniężnych, a także porozumień w sprawie złożenia domom maklerskim odpowiednich zleceń zbycia/nabycia akcji Spółki serii I.Aneksy, o których mowa w punkcie 1-4 powyżej, wchodzą w życie z dniem wpłacenia przez Spółkę na wszystkie rachunki escrow prowadzone dla Spółki odpowiednio przez Banki Kredytodawców (za wyjątkiem
Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) kwot należnych z tytułu akcji Spółki serii I, o których mowa w punkcie I niniejszego raportu, w związku z realizacją Umowy Opcji Buy Back, w łącznej wysokości 37 981 290,24 PLN netto (trzydziestu siedmiu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu złotych 24/100 groszy). Wpłata ww. kwot przez Spółkę nastąpi w terminie do upływu następnego dnia roboczego po dniu wejścia w życie umów rachunku escrow, tj. po dniu podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia części akcji Spółki serii I, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji Spółki serii I oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego.Poszczególne aneksy zawierają, w szczególności następujące postanowienia mające na celu realizację działań opisanych w pkt I i II powyżej, w tym:1. Wyrażenie jednomyślnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na wcześniejszą spłatę przez Spółkę Kredytu
Podporządkowanego w części stanowiącej kwotę 16.277.683,23 PLN ze środków uzyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii H;2. Wyrażenie jednomyślnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na dokonanie przez Spółkę wykupu od Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza łącznie 30.902.991 akcji Spółki serii I w celu ich dobrowolnego umorzenia i wypłatę tym ww. bankom wynagrodzenia z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Umowy Opcji Buy Back (z uwzględnieniem zmian w tej umowie) oraz zgody na zawarcie przez Spółkę z Bankami Kredytodawcami (za wyjątkiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) odpowiednio na zasadach przez nich określonych, umów rachunków bankowych i na otwarcie przez Spółkę na ich podstawie i utrzymywanie w każdym z tych Banków rachunków bankowych typu escrow w celu zgromadzenia na nich środków pieniężnych przeznaczonych na zapłatę kwot należnych Bankom od Spółki tytułem wynagrodzenia za nabywane przez Spółkę w celu umorzenia akcje Spółki serii I, jak również zgody na
ustanowienie przez Spółkę na rzecz ww. Banków na wierzytelnościach z rachunków escrow, zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych celem zabezpieczenia wypłaty przez Spółkę wynagrodzenia za akcje serii I;3. Wyrażenie jednomyślnej zgody Banków Kredytodawców oraz Banku Akcjonariusza na zwołanie przez Zarząd Spółki i odbycie walnych zgromadzeń Spółki, których przedmiotem obrad będzie m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji Spółki serii I oraz podjęcie uchwał o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynikająca z umorzenia przedmiotowych akcji Spółki serii I i zmianie Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z przedmiotowym umorzeniem.Opisane powyżej aneksy do poszczególnych umów nie zawierają innych, dodatkowych kar umownych niż przewidziane wcześniejszymi umowami.Ww. aneksy do umów zostały zawarte w celu realizacji postanowień postępowania naprawczego oraz celów emisyjnych określonych w prospekcie emisyjnym akcji Spółki serii H, w szczególności w zakresie
odkupu przez Spółkę akcji Spółki serii I celem ich dobrowolnego umorzenia, a także spłaty części zadłużenia z tytułu Kredytu Podporządkowanego.Opisane powyżej aneksy do umów zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż wartość umów będących przedmiotem ww. aneksów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w21ql

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2010-12-03 Dariusz Formela członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w21ql
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w21ql