Trwa ładowanie...
d2gmryi

DYWILAN - Raport miesięczny Dywilan SA za styczeń 2015 roku. (4/2015) - EBI

DYWILAN - Raport miesięczny Dywilan SA za styczeń 2015 roku. (4/2015)

Share
d2gmryi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny Dywilan SA za styczeń 2015 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (?Spółka?) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA: W dniu 12 lutego 2015 roku, tj. w okresie następującym po okresie sprawozdawczym, Spółka opublikowała Raport Okresowy ? Raport Kwartalny Spółki za IV kwartał 2014 roku, tj. raport za okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. oraz narastająco za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wraz z danymi porównywalnymi, których publikacja może mieć wpływ na rynkową wycenę akcji Spółki. Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki. II. Zestawienie wszystkich informacji
opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2015 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, dwa raporty EBI: (1) Raport Bieżący EBI Nr 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku, Daty przekazywania raportów okresowych Dywilan SA w 2015 roku; (2) Raport Bieżący EBI Nr 2/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za grudzień 2014 roku. W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2015 roku) Spółka nie opublikowała, za pośrednictwem systemu ESPI, żadnego raportu ESPI. Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl. III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem: W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu
styczniu 2015 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca lutego 2015 roku ? poza publikacją w dniu 12 lutego 2015 roku Raportu Okresowego, Raportu Kwartalnego Spółki za IV kwartał 2014 roku ? miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku ? ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Jakubiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi