Trwa ładowanie...
dnbfy1i

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezent ...

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.02.2015 r. (10/2015)

Share
dnbfy1i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25.02.2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?), informuje, iż w dniu 20 lutego 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Pawłowskiego sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (?Ustawa?). Pan Mariusz Pawłowski poinformował, że w dniu 17 lutego 2015 r. powziął informację o uprawnieniu go przez spółkę Mehtilda Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska) wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 312063 (?Mocodawca?) do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawcy wszelkich praw wynikających z łącznie 4.466.682 akcji (4.966.682 głosów) Emitenta, posiadanych przez Mocodawcę, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. (?WZ?). Mocodawca
nie udzielił Panu Mariuszowi Pawłowskiemu żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania i uprawnił go do działania według własnego swobodnego uznania. Pan Mariusz Pawłowski nie został uprawniony do ustanawiania dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo zostało udzielone wyłącznie do udziału w WZ, jednak w przypadku ogłoszenia przerw lub przełożenia WZ, pełnomocnictwo pozostaje w mocy do 31 marca 2015 r. Mocodawca jest uprawniony do uczestnictwa w WZ, reprezentując następujące ilości akcji: 1) 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 1,87% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 1.000.000 głosów na WZ, co stanowi 2,69% w ogólnej liczbie głosów, 2) 3.966.682 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 14,86% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 3.966.682 głosów na WZ, co stanowi 10,66% w ogólnej liczbie głosów. Łącznie Mocodawca jest uprawniony do uczestnictwa w WZ, reprezentując 4.466.682 akcji, które stanowią 16,73% w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniają do oddania 4.966.682 głosów na WZ, co stanowi 13,35% w ogólnej liczbie głosów. Mocodawca jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Mariusza Pawłowskiego. Pan Mariusz Pawłowski poinformował, że osobiście posiada 10.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 37,45% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 20.000.000 głosów na WZ, co stanowi 53,76% w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba akcji Spółki, które Pan Mariusz Pawłowski będzie reprezentował na WZ w imieniu własnym oraz w imieniu Mocodawcy wynosi 14.466.682 co stanowi 54,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do oddania 24.966.682 głosów na WZ, co stanowi 67,11% w ogólnej liczbie głosów. Ponadto, Pan Mariusz Pawłowski poinformował, że nie występują inne podmioty od niego zależne, które posiadałyby akcje Spółki. Nie została zawarta również żadna umowa z osobą trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbfy1i

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-20-13-160 | | 932894510 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbfy1i

Podziel się opinią

Share
dnbfy1i
dnbfy1i