Trwa ładowanie...
d1ag0lf
d1ag0lf
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością ...

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ag0lf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?, ?Dłużnik?) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 r. Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych (?Sąd?), wniosek Dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Wniosek został złożony w związku z wystąpieniem niewypłacalności Emitenta, w szczególności z brakiem środków na wykup obligacji serii L (EKA0215) oraz przewidywanym brakiem możliwości obsługi pozostałych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Złożona w Sądzie propozycja układowa zakłada m.in. restrukturyzację zobowiązań wobec wierzycieli Spółki będących jej obligatariuszami na następujących warunkach: 1) redukcja zobowiązań (należność główna, odsetki) o 75% poprzez ich umorzenie, 2) konwersja całości pozostałych długów niepodlegających umorzeniu ? Zarząd proponuje konwersję na akcje Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 akcję
(akcje powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), 3) umorzenie wszystkich odsetek naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości do dnia wykonania układu z wierzycielami. Pomimo złożenia przedmiotowego wniosku, w opinii Zarządu Emitenta stan jego przedsiębiorstwa daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającej wypracowywanie zysków i odzyskanie płynności finansowej. Należy podkreślić, że Spółka kontynuuje wszystkie procesy biznesowe i zamierza je kontynuować w trakcie prowadzenia restrukturyzacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ag0lf

Podziel się opinią

Share
d1ag0lf
d1ag0lf