Trwa ładowanie...
d4bx5h1

EBOR obejmie do 20% akcji w ofercie publicznej Altus TFI

Warszawa, 24.06.2014 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obejmie do 20% akcji w ofercie publicznej Altus TFI. EBOR zamierza nabyć akcje o wartości do 50 mln zł, a łączny udział banku w kapitale zakładowym spółki stanowić będzie nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10%, podało TFI.
Share
d4bx5h1

"Inwestycja EBOR wesprze rozwój jednego z najszybciej rosnących, niezależnych TFI w Polsce, osiągającego od wielu lat doskonałe wyniki inwestycyjne i jednocześnie ściśle przestrzegającego zasad ładu korporacyjnego zarówno w odniesieniu do własnej działalności, jak i spółek, w które inwestuje. Jednym z kluczowych czynników, które przekonały nas do tej inwestycji, jest strategia konsolidacji rynkowej ALTUS TFI na perspektywicznym rynku zarządzania aktywami" - powiedział dyrektor zarządzający EBOR Nick Tesseyman, cytowany w komunikacie.

W ramach IPO spółka oferuje 16.380.000 akcji nowej emisji. Dodatkowo dotychczasowi akcjonariusze oferują do sprzedaży do 2.000.000 akcji. Obecni akcjonariusze zobowiązali się do nie sprzedawania swoich akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań na GPW. Podstawowym celem oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację planów inwestycyjnych, polegających przede wszystkim na zwiększeniu skali działalności przez przejęcie innych towarzystw funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym.

"Dzięki środkom pozyskanym z IPO planujemy skokowy wzrost prowadzonej działalności, który możliwy będzie w drodze przejęcia średniej wielkości funduszu inwestycyjnego. Ponadto wierzymy, że nasze doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca pozwolą nam na dalsze umocnienie pozycji rynkowej" - powiedział prezes Piotr Osiecki.

d4bx5h1

Altus TFI opublikuje cenę ostateczną oferowanych akcji 25 czerwca, a od 13 do 25 czerwca (do godz. 15.00) prowadzony jest proces budowy księgi popytu. Zapisy na akcje w transzy detalicznej odbędą się w dniach 26-30 czerwca, zaś w transzy instytucjonalnej w okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. W transzy instytucjonalnej oferowanych jest do 15.500.000 akcji, w tym 13.500.000 nowej emisji i do 2.000.000 akcji sprzedawanych, zaś w transzy detalicznej do 2.880.000 akcji nowej emisji.

Spółka informuje również, że w przypadku nie przeprowadzenia przez nią zamierzonych działań akwizycyjnych do końca III kwartału 2015 roku, przeprowadzi proces skupu i umorzenia własnych akcji o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji akcji serii F. Skup akcji w celu umorzenia zostanie przeprowadzony po cenie równej cenie emisyjnej, powiększonej o wartość pieniądza w czasie - ustaloną z zastosowaniem stawki WIBOR 3M, przy czym zgodnie z zapisami umów zakazu sprzedaży nie będą w nim uczestniczyły osoby i podmioty będące akcjonariuszami Altus TFI na dzień zatwierdzenia prospektu.

12 czerwca spółka poinformowała, że cena maksymalna za akcję Altus TFI w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na poziomie 10,50 zł. Tym samym wartość oferty może wynieść do 193 mln zł.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów przez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, jak również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

d4bx5h1

Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management.

Liczba funduszy zarządzanych przez Altus TFI wyniosła 37 na koniec kwietnia 2014. Altus TFI zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł. Wartość aktywów netto (WAN) samych funduszy inwestycyjnych wzrosła z 66 mln zł na koniec stycznia 2010 do ponad 3,2 mld zł na koniec kwietnia 2014.
(ISBnews)

d4bx5h1

Podziel się opinią

Share
d4bx5h1
d4bx5h1