Trwa ładowanie...
dflsn45

eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (14/2015)

eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (14/2015)

Share
dflsn45

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 1 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, działającego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach Funduszu, reprezentowanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie, o następującej treści: ?Niniejszym, działając na mocy art. 69 ust.1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382; dalej:
?Ustawa?), MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 347, działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach Funduszu (?MCI.EuroVentures?), reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263112 w imieniu własnym oraz w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 117377 (?TUW SKOK?) (MCI.EuroVentures oraz TUW SKOK zwane dalej łącznie: ?Zawiadamiającym?), zawiadamia, że w wyniku zawarcia na rynku regulowanym transakcji nabycia akcji spółki eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042304 (?Spółka?) łączny udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się o więcej niż 1% względem poziomu, o którym Zawiadamiający uprzednio informował w trybie art. 69 Ustawy i przekroczył poziom 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie W dniu 26 sierpnia 2015 r. MCI.EuroVentures zawarł na rynku regulowanym transakcję nabycia 11.747 akcji Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 0,11% udziału w kapitale zakładowym
Spółki i uprawniających do 11.747 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 0,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku zawarcia ww. transakcji MCI.EuroVentures posiadał łącznie 211.747 akcji Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 2,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 211.747 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. MCI.EuroVentures jest również stroną umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy TUW SKOK, Spółką oraz MCI.EuroVentures z dnia 21 lipca 2015 r. (zmienioną następnie na mocy aneksu z dnia 29 lipca 2015 r.) (dalej: ?Umowa?), która stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy. Zgodnie z postanowieniami Umowy, na mocy art. 87 ust. 3 Ustawy, MCI.EuroVentures jest podmiotem uprawnionym do wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z ujawnianiem osiągnięcia lub przekroczenia odpowiednich progów w ogólnej liczbie głosów w
Spółce, przewidzianych w Ustawie. TUW SKOK, na dzień zawarcia ww. transakcji kupna akcji Spółki przez Zawiadamiającego, posiadał 9.266.968 akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.266.968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Ostatni raportowany przez TUW SKOK w trybie art. 69 Ustawy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosił 89,04% (Spółka raportowała o otrzymaniu zawiadomienia w RB 10/2015). W wyniku zawarcia ww. transakcji łączna liczba akcji posiadanych przez Zawiadamiającego (TUW SKOK oraz MCI.EuroVentures) wyniosła 9.478.715 akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 90,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.478.715 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 90,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło zmianę udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w
Spółce 1,02% względem udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o którym Zawiadamiający informował ostatnio w trybie art. 69 Ustawy. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający (TUW SKOK oraz MCI.EuroVentures) posiadał łącznie 9.466.968 akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 89,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.466.968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 89,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) MCI.EuroVentures posiadał łącznie 200.00 akcji Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 1,9% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 1,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) TUW SKOK posiadał 9.266.968
akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.266.968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Po dokonaniu transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający (TUW SKOK oraz MCI.EuroVentures) posiadał łącznie 9.478.715 akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 90,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.478.715 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 90,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: 1) MCI.EuroVentures posiadał łącznie 211.747 akcji Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 2,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 211.747 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w
zaokrągleniu) 2,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2) TUW SKOK posiadał 9.266.968 akcji Spółki stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9.266.968 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 88,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału (w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów). Nie dotyczy. 5. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki. 6.Informacje o osobach trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu Nie dotyczy.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2015-09-01 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dflsn45

Podziel się opinią

Share
dflsn45
dflsn45