Trwa ładowanie...
d16r5f6
d16r5f6
espi

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011

eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2011
Share
d16r5f6

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 565 | 20 578 | 5 831 | 5 141 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -360 | -5 910 | -89 | -1 477 | |
| | Zysk (strata) brutto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | |
| | Zysk (strata) netto | -698 | -5 762 | -173 | -1 440 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 547 | -2 409 | 878 | -602 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -167 | 2 985 | -41 | 746 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -576 | 592 | -143 | 148 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 2 804 | 1 168 | 694 | 292 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 944 | 14 362 | 3 388 | 3 627 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 288 | 14 008 | 3 466 | 3 537 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 541 | 8 472 | 1 936 | 2 139 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 276 | 5 186 | 1 423 | 1 310 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -344 | 354 | -78 | 89 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 13 240 | 3 001 | 3 343 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2011 roku: 4,4112 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku: 3,9603 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku: 4,0413 PLN/EUR oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku: 4,0027 PLN/EUR.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku
netto za dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
data przekazania: 2011-11-07
eCARD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
eCARD S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Arkońska 11
(ulica) (numer)
058 511 20 02 058 511 20 01
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
521-31-03-040 016341786
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2011 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2011-11-07 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe 1 678 1 747 1 132 1 082
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 520 546 460 295
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 321 388 570 736
Należności długoterminowe 770 770 43 0
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 770 770 43 0
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67 43 59 51
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 48
Inne rozliczenia międzyokresowe 67 43 59 3
Aktywa obrotowe 13 266 13 959 13 230 7 465
Zapasy 159 0 11 0
Należności krótkoterminowe 4 609 6 994 7 696 2 691
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 4 609 6 994 7 696 2 691
Inwestycje krótkoterminowe 8 191 6 767 5 386 4 712
Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 191 6 767 5 386 4 712
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 191 6 767 5 386 4 712
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307 198 137 62
A k t y w a r a z e m 14 944 15 706 14 362 8 547
PASYWA
Kapitał własny -344 -407 354 -4 247
Kapitał zakładowy 13 240 13 240 13 240 11 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 2 800 2 800 2 800 0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 686 -15 685 -9 533 -9 485
Zysk (strata) netto -698 -762 -6 153 -5 762
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 288 16 113 14 008 12 794
Rezerwy na zobowiązania 0 6 16 384
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 384
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
długoterminowa 0 0 0 0
krótkoterminowa 0 0 0 0
Pozostałe rezerwy 0 6 16 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 0 6 16 0
Zobowiązania długoterminowe 8 541 8 473 8 472 8 296
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 8 541 8 473 8 472 8 296
Zobowiązania krótkoterminowe 6 276 7 296 5 186 3 677
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 6 276 7 296 5 186 3 677
Fundusze specjalne 0 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 471 338 334 437
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 471 338 334 437
długoterminowe 0 0 2 0
krótkoterminowe 471 338 332 437
P a s y w a r a z e m 14 944 15 706 14 362 8 547
Wartość księgowa -344 -407 354 -4 247
Liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 55 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 -0,01 0,01 -0,08
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 55 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 -0,01 0,01 -0,08
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 885 23 565 6 424 20 578
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 885 23 479 6 424 20 570
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 86 0 8
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 984 21 453 6 548 23 726
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 894 21 452 6 548 23 718
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 81 0 8
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 901 2 031 -124 -3 148
Koszty sprzedaży 294 877 294 768
Koszty ogólnego zarządu 477 1 575 571 1 922
Zysk (strata) ze sprzedaży 130 -421 -989 -5 838
Pozostałe przychody operacyjne 0 163 8 20
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -2 7
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 0 163 10 13
Pozostałe koszty operacyjne 8 102 -10 92
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 89 0 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 11 0 48
Inne koszty operacyjne 0 2 -10 44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 -360 -971 -5 910
Przychody finansowe 78 138 5 41
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 39 99 15 41
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 39 39 -10 0
Koszty finansowe 136 476 293 829
Odsetki w tym: 164 476 163 699
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne -28 0 130 130
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 64 -698 -1 259 -6 698
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 937 937
Zyski nadzwyczajne 0 0 3 548 3 548
Straty nadzwyczajne 0 0 2 611 2 611
Zysk (strata) brutto 64 -698 -322 -5 762
Podatek dochodowy 0 0 0 0
część bieżąca 0 0 0 0
część odroczona 0 0 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 64 -698 -322 -5 762
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 -1 089 0 -8 060
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 63 898 400 0 51 106 600
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,02 0,00 -0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) -408 354 -1 928 -1 928
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -408 354 -1 928 -1 928
Kapitał zakładowy na początek okresu 13 240 13 240 9 600 9 600
Zmiany kapitału zakładowego 0 0 3 640 1 400
zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 640 1 400
emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 3 640 1 400
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 240 13 240 13 240 11 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 2 800 2 800 0 0
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 2 800 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 440 3 640
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 6 440 3 640
z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 640 3 640
pokrycia straty 0 0 3 640 3 640
Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 800 2 800 2 800 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 040 5 040
umowa kompensaty obligacji 0 0 5 040 5 040
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5 040 5 040
nabycie akcji 0 0 1 400 1 400
agio - kapitał zapasowy 0 0 3 640 3 640
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15 686 -9 532 0 -2 188
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15 686 9 532 2 188 2 188
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 47 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 686 9 532 2 235 2 188
zwiększenia (z tytułu) 0 6 153 10 937 10 937
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 6 153 9 340 9 340
odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych 0 0 1 597 1 597
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 640 3 640
z tytułu kapitału zapasowego 0 0 3 640 3 640
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 686 15 686 9 532 9 485
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 686 -15 686 -9 532 -9 485
Wynik netto -698 -698 -6 153 -5 762
zysk netto 0 0 0 0
strata netto 698 698 6 153 5 762
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -344 -344 354 -4 247
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -344 -344 354 -4 247
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
Wpływy 0 0 0 0
Sprzedaż 0 0 0 0
Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
Wydatki 0 0 0 0
Dostawy i usługi 0 0 0 0
Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 64 -698 -322 -5 762
Korekty razem 1 745 4 245 -520 3 353
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Amortyzacja 267 268 107 1 489
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 167 485 699 699
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 89 -937 -937
Zmiana stanu rezerw -6 -15 0 -16
Zmiana stanu zapasów -159 -148 0 0
Zmiana stanu należności 2 385 2 359 3 309 -225
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -910 1 250 -3 091 2 291
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 -43 -607 52
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 809 3 547 -842 -2 409
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 0 3 548 3 548
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 3 548 3 548
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 176 167 76 563
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176 167 76 563
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -176 -167 3 472 2 985
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0 0 2 040
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 40
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 2 000
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 209 576 852 1 448
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 71 124 47 610
Odsetki 138 452 805 838
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -209 -576 -852 592
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 424 2 804 1 778 1 168
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 424 2 804 1 778 1 168
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 6 766 5 386 2 934 3 544
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 190 8 190 4 712 4 712
o ograniczonej możliwości dysponowania 5 902 5 902 1 037 1 037
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d16r5f6

Podziel się opinią

Share
d16r5f6
d16r5f6