Trwa ładowanie...
d1ww9fz
espi

ECARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

ECARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012
Share
d1ww9fz

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 148 | 23 565 | 7 664 | 5 831 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -700 | -360 | -167 | -89 | |
| | Zysk (strata) brutto | -1 214 | -698 | -289 | -173 | |
| | Zysk (strata) netto | -1 214 | -698 | -289 | -173 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 56 | 3 547 | 13 | 878 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -74 | -167 | -17 | -41 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 703 | -576 | 883 | -143 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 3 685 | 2 804 | 879 | 694 | |
| | Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 614 | 17 830 | 6 226 | 4 037 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 900 | 18 402 | 5 567 | 4 166 | |
| | Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 855 | 8 557 | 2 153 | 1 937 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 721 | 9 190 | 3 092 | 2 081 | |
| | Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 714 | -572 | 660 | -130 | |
| | Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 840 | 13 240 | 4 094 | 2 998 | |
| | Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84 200 000 | 66 200 000 | 84 200 000 | 66 200 000 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,03 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone według niżej wymienionych zasad: 1. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj.na dzień 30 września 2012 roku: 4,1138 PLN zł oraz dla danych porównywalnych według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 roku: 4,4168 PLN.2. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku: 4,1948 PLN oraz dla danych porównywalnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku: 4,0413 PLN.Zysk (strata) na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za
dany okres przez średnioważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku netto za dany okres przez średnioważoną rozwodnioną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.Wartość księgowa na jedną akcję obliczana jest poprzez podzielenie kapitału własnego na koniec danego okresu przez liczbę akcji na koniec danego okresu. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
data przekazania: 2012-11-07
eCARD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ECARD S.A. FINANSE INNE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-387 GDAŃSK
(kod pocztowy) (miejscowość)
ARKOŃSKA 11
(ulica) (numer)
0224934490 0224934400
(telefon) (fax)
office@ecard.pl www.ecard.pl
(e-mail) (www)
5213103040 016341786
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU.pdf Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2012-11-07 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2012-11-07 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
2279652316666066

BILANS
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe 2 112 2 261 2 244 1 678
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 501 557 657 520
wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 804 889 441 321
Należności długoterminowe 793 793 793 770
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 793 793 793 770
Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 22 353 67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 14 22 353 67
Aktywa obrotowe 23 502 21 066 15 586 13 266
Zapasy 130 131 328 159
Należności krótkoterminowe 9 273 8 613 6 953 4 609
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 9 273 8 613 6 954 4 609
Inwestycje krótkoterminowe 11 736 9 887 8 050 8 191
Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 736 9 887 8 050 8 191
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 736 9 887 8 050 8 191
Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 363 2 435 255 307
A k t y w a r a z e m 25 614 23 327 17 830 14 944
PASYWA
Kapitał własny 2 714 2 798 -572 -344
Kapitał zakładowy 16 840 16 840 13 240 13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Kapitał zapasowy 0 0 2 800 2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -12 912 -12 912 -15 686 -15 686
Zysk (strata) netto -1 214 -1 130 -926 -698
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 900 20 529 18 402 15 288
Rezerwy na zobowiązania 430 452 29 0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 430 452 29 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 430 452 29 0
Zobowiązania długoterminowe 8 855 8 827 8 557 8 541
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 8 855 8 827 8 557 8 541
Zobowiązania krótkoterminowe 12 721 10 592 9 190 6 276
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 12 721 10 592 9 190 6 276
Fundusze specjalne 0 0 0 0
Rozliczenia międzyokresowe 894 658 626 471
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia międzyokresowe 894 658 626 471
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 894 658 626 471
P a s y w a r a z e m 25 614 23 327 17 830 14 944
Wartość księgowa 2 714 2 798 -572 -344
Liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 84 200 000 84 200 000 66 200 000 66 200 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,03 0,03 -0,01 -0,01
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012 stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012 stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 049 32 148 8 885 23 565
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 049 31 471 8 885 23 479
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 677 0 86
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 290 30 092 7 984 21 534
jednostkom powiązanym 0 0 0 0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 290 29 452 7 984 21 453
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 640 0 81
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 759 2 056 901 2 031
Koszty sprzedaży 272 884 294 877
Koszty ogólnego zarządu 457 1 465 477 1 575
Zysk (strata) ze sprzedaży 30 -293 130 -421
Pozostałe przychody operacyjne 56 60 0 163
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 30 33 0 0
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 26 27 0 163
Pozostałe koszty operacyjne -1 467 8 102
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 3 89
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -1 33 5 11
Inne koszty operacyjne 0 434 0 2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 87 -700 122 -360
Przychody finansowe 29 95 78 138
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Odsetki, w tym: 29 95 39 99
od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 0 0 39 39
Koszty finansowe 200 609 136 476
Odsetki w tym: 189 538 164 476
dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
Inne 11 71 -28 0
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -84 -1 214 64 -698
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto -84 -1 214 64 -698
Podatek dochodowy 0 0 0 0
część bieżąca 0 0 0 0
część odroczona 0 0 0 0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -84 -1 214 64 -698
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 -1 442 0 -1 089
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 75 614 000 0 63 898 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 -0,02 0,00 -0,02
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 798 -572 354 354
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 798 -572 354 354
Kapitał zakładowy na początek okresu 16 840 13 240 13 240 13 240
Zmiany kapitału zakładowego 0 3 600 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 3 600 0 0
emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 600 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 840 16 840 13 240 13 240
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0
zmniejszenia (z tytułu) 0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
Kapitał zapasowy na początek okresu 0 2 800 2 800 2 800
Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 900 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 900 0 0
z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
pokrycia straty 0 3 700 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 2 800 2 800
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -9 532
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 12 912 15 686 9 532 9 532
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
korekty błędów 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 912 15 686 9 532 9 532
zwiększenia (z tytułu) 0 926 6 153 6 153
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 926 6 153 6 153
odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 3 700 0 0
z tytułu kapitału zapasowego 0 3 700 0
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 12 912 12 912 15 686 15 686
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -12 912 -12 912 -15 686 -15 686
Wynik netto -1 214 -1 214 -926 -698
zysk netto 0 0 0 0
strata netto 1 214 1 214 926 698
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 714 2 714 -572 -344
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 714 2 714 -572 -344
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
Wpływy 0 0 0 0
Sprzedaż 0 0 0 0
Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0
Wydatki 0 0 0 0
Dostawy i usługi 0 0 0 0
Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0
Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0
(metoda pośrednia) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -84 -1 214 64 -698
Korekty razem 2 168 1 270 1 745 4 245
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
Amortyzacja 146 419 267 268
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 189 575 167 485
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 3 89
Zmiana stanu rezerw -22 401 -6 -15
Zmiana stanu zapasów 1 198 -159 -148
Zmiana stanu należności -660 -2 320 2 385 2 359
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 197 3 499 -910 1 250
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 317 -1 502 -2 -43
Inne korekty 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 084 56 1 809 3 547
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 0 0 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
odsetki 0 0 0 0
inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 6 74 176 167
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 74 176 167
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 -74 -176 -167
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 4 500 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 4 500 0 0
Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 229 797 209 576
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 252 71 124
Odsetki 161 545 138 452
Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -229 3 703 -209 -576
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 849 3 685 1 424 2 804
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 849 3 685 1 424 2 804
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 9 887 8 050 6 766 5 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 11 735 11 735 8 190 8 190
o ograniczonej możliwości dysponowania 8 136 8 136 5 902 5 902
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

d1ww9fz

Podziel się opinią

Share
d1ww9fz
d1ww9fz